Cloetta och företagsansvar

Cloettas övergripande mål med Företagsansvar är att bygga långsiktiga hållbara värden till intressenter såsom; konsumenter, aktieägare, anställda, odlare i ursprungsländer etc.

Genom att sträva efter att uppnå balans mellan sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter kan Cloetta tillsammans med intressenterna uppnå hållbara värden. För Cloetta handlar hållbara värden om att växa som företag och  samtidigt se till att  människorna eller miljön som berörs av Cloettas verksamhet eller produkter påverkas på ett positivt sätt.

Cloettas arbete med Företagsansvar är införlivat i hela värdekedjan. Det betyder att vid sidan av att ta ansvar för de aspekter som står under företagets direkta kontroll så tar Cloetta även ett ansvar för indirekta aspekter utanför Cloettas direkta kontroll. Arbetet med Företagsansvar hos Cloetta styrs av Cloettas uppföranderegler (Code of Conduct). Uppförandereglerna är en uppsättning riktlinjer och principer för hur företaget ska bedriva verksamheten. De bygger på Cloettas kärnvärden; Focus, Passion, Teamplay och Pride.

  • Cloetta erkänner FN Global Compacts 10 principer och strävar efter att stödja dem i de samhällen och miljöer där Cloetta verkar. Med målet att realisera de generella principerna så har Cloetta definierat följande principer:
  • Cloetta följer de lagar, förordningar och standarder som gäller i de länder där Cloetta verkar.
  • Cloetta bedriver sin verksamhet med en hög integritet och moral samt tar ansvar för sina handlingar.
  • Cloetta respekterar FN´s deklaration om mänskliga rättigheter och accepterar ansvaret att upprätthålla medarbetarnas rättigheter samt andra sociala rättigheter inom Cloettas verksamhet.
  • Cloetta är aktivt inom internationella samarbeten med målet att förbättra villkoren för människor som är involverade i produktionen av företagets råvaror, exempelvis kakao.
  • Inom de segment där Cloetta är aktivt så arbetar företaget aktivt med att säkerställa att leverantörerna erkänner principerna i Cloettas uppföranderegler.

Cloettas hållbarhetsåtagande

Arbetet med företagsansvar hos Cloetta är ett långsiktigt åtagande. Att kontinuerligt sträva efter att förbättra arbetet med Företagsansvar kommer att vara kritiskt för Cloettas framgång. Genom diskussioner med företagets intressentgrupper har Cloetta identifierat ett antal prioriterade områden vilka är; Hållbara inköp, Anställdas välbefinnande,  Hälsa och Miljöpåverkan.

Hållbarhet och Cloettas övergripande strategier

Cloettas arbete med hållbarhet stödjer och är väl förankrade i företagets övergripande strategier.

Fokus på marginalexpansion och volymtillväxt

Genom att skapa hållbarhetsprogram för prioriterade råmaterialgrupper och kommunicera sådana program på Cloettas förpackningar stärks varumärkena ytterligare gentemot kunder och konsumenter. UTZ-certifierad kakao och palmolja certifierad enligt RSPO:s principer är två sådana exempel.

Fokus på kostnadseffektivitet

Arbetet med att kontinuerligt minska företagets miljöpåverkan går hand i hand med minskade kostnader. En minskad energianvändning samt en minskad mängd avfall från fabrikerna bidrar till en ökad kostnadseffektivitet.

Fokus på medarbetarnas utveckling

Cloetta arbetar målinriktat med att skapa en attraktiv arbetsplats för alla medarbetare och främja utvecklingen av en högpresterande organisation genom att utveckla och vidareutbilda personal, ta fram konkurrenskraftiga belöningssystem, upprätthålla en inspirerande företagskultur samt att bygga upp en tydlig företagsidentitet.

GRI

Cloetta redovisar enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, G4, Core. Cloettas hållbarhetsredovisning omfattar all verksamhet.

Läs mer om Cloettas övergripande strategier här.

Styrning av företagsansvar

De övergripande strategierna för Cloettas arbete med företagsansvar fastställs av koncernledningen och styrs och följs upp genom affärsplaneringsprocesser på flera olika nivåer i bolaget. Det yttersta ansvaret för företagsansvarsfrågorna ligger hos Cloettas verkställande direktör.

Cloettas hållbarhetsarbete leds av direktören för miljö och hållbarhet. Direktören för miljö och hållbarhet fungerar som språkrör för frågor gällande företagsansvar och ansvarar för att identifiera prioriterade områden, vara intressenternas länk mot ledningen och att fungera som stöd i implementeringen av Cloettas strategi för företagsansvar. På samtliga fabriker finns miljö- och arbetsmiljöansvariga.

Ämnen

, , , , , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Roadshow Stockholm, London, New York, Boston.

25 april 2017 - 28 april 2017

Tyst period börjar – Q2 2017

13 juni 2017

Delårsrapport – Q2 2017

13 juli 2017