Minskad miljöpåverkan

Ett systematiskt arbete med miljöledning utgör grunden för Cloettas strävan efter att minimera företagets miljöpåverkan. Cloettas miljöarbete styrs av uppförandekoden (Code of Conduct) vilken anger ambitionen att följa gällande lagstiftning och regler samt att involvera de anställda och fokusera på ständiga förbättringar inom miljöområdet.

Cloetta SneekCloettas största miljöpåverkan uppstår genom vatten- och energianvändning, avloppsvatten, avfall och transporter. Sett under produkternas hela livscykel sker störst miljöpåverkan i råvaru- och emballageproduktionen.

Arbetssätt

Varje år gör Cloetta en bedömning av miljöaspekter i syfte att identifiera de risker och möjligheter som finns. Cloetta har ett handlingsprogram som anger och styr de aktiviteter som ska genomföras för att minska företagets miljöpåverkan.

Prioriteringar

Utgångspunkten för prioriteringarna av Cloettas miljöarbete är hur den direkta verksamheten påverkar miljön, hur mycket företaget påverkar, hur stor sannolikhet det är att oplanerade miljöpåverkande händelser sker, krav från myndigheter och andra intressenter och slutligen hur mycket Cloetta kan påverka utvecklingen. Cloettas prioriterade områden inom miljöarbetet är:

  • Energiförbrukning
  • CO2 utsläpp
  • Avfallets mängd, sort och återvinning

Ämnen

, , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Roadshow Stockholm, London, New York, Boston.

25 april 2017 - 28 april 2017

Tyst period börjar – Q2 2017

13 juni 2017

Delårsrapport – Q2 2017

13 juli 2017