Intressenter och väsentliga frågor

Till grund för vilka områden som prioriteras i Cloettas hållbarhetsåtagande ligger en väsentlighetsanalys. Cloetta genomför årligen en väsentlighetsanalys baserad på de hållbarhetsfrågor som identifierats i samband med diskussioner med Cloettas intressenter.

Cloettas primärintressenter är kunder, konsumenter, medarbetare, aktieägare, investerare, affärspartners/leverantörer och närsamhället. Dessa grupper är en direkt förutsättning för Cloettas långsiktiga överlevnad. Dessutom finns ett antal andra viktiga intressenter. Dessa visas i illustrationen bredvid. Cloetta har en löpande, öppen dialog med framförallt primärintressenterna utifrån respektive intressentgrupps förväntningar och krav.

Metodiken bakom Cloettas väsentlighetsanalys handlar om att klassificera olika typer av hållbarhetsfrågor utifrån två parametrar:

  • Intressentperspektivet – dvs vilken betydelse en specifik fråga har för Cloettas intressenter.
  • Påverkansperspektivet – dvs vilken direkt påverkan en specifik fråga kan ha på Cloetta utifrån ett ekonomiskt perspektiv, goodwill etc.

De frågor som klassificeras att ha en stor påverkan både utifrån intressent- och påverkansperspektivet är de frågor som har högst prioritet för Cloetta. Det är dessa hållbarhetsfrågor och områden som finns definierade i Cloettas hållbarhetsåtagande.

Intressenter och kärnfrågor

Intressenter Kärnfrågor – hållbarhet Kommunikation och samarbete
Kunder/Konsumenter Produktsäkerhet och kvalitet.
Koncernens varumärken.
Tydliga innehållsdeklarationer.
Miljömässigt bra förpackningar.
Att Cloetta tar ansvar för miljön och arbetsförhållandena så långt som möjligt.
Etik i allmänhet.
Effektiva transporter till handeln.
Med konsument via olika undersökningar samt via hemsidor och sociala media.
Med kund via personliga kund- och försäljningsmöten och via kundundersökningar, men även samarbeten runt miljömässigt bra transporter.
Medarbetare En god och utvecklande arbetssituation.
Säker arbetsmiljö.
Friskvård.
Etiska frågor i allmänhet.
Att företaget utvecklas bra ekonomiskt.
Vid dagliga möten diskuteras arbetsmiljö i fabrikerna, årliga medarbetarsamtal genomförs med samtliga medarbetare, systematiskt kompetensutvecklingsarbete bedrivs, aktuell information tillhandahålls bl a via chefer, intranät samt fackliga representanter.
Sedan 2011 genomför Cloetta vartannat år undersökningen Great Place to Work.
Aktieägare och investerare En långsiktig hållbar ekonomisk värdeutveckling.
Etiska frågor i allmänhet.
Årsredovisning, hemsida, analytiker- och investerarträffar, delårsrapporter samt årsstämma.
Leverantörer och andra affärspartners Etik och affärskoder i upphandling.
Produktsäkerhet.
En långsiktig hållbar utveckling.
Stöttande av mänskliga rättigheter hos råvaruproducenter.
Samarbetsprojekt kring hållbarhet.
Leverantörsutvärderingar, sponsorutvärderingar och utvecklingsprojekt.
Allmänheten/samhället Att Cloetta tar ansvar för miljön och arbetsförhållandena så långt som möjligt.
Lagar, förordningar och standarder.
Att Cloetta deltar positivt i samhällsutvecklingen, bland annat av närmiljön.
Närsamhällena / kommunerna vid Cloettas fabriker vad gäller närmiljön.
Myndigheter vad rör arbetsmiljö, miljö och produktansvar, skolor och universitet.
Certifieringsorgan för ISO och BRC.
Viktiga opinionsbildare.

Ämnen

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period börjar – Q2 2017

13 juni 2017

Delårsrapport – Q2 2017

13 juli 2017

Tyst period börjar – Q3 2017

25 september 2017