Utdelning och utdelningsspolicy

Långsiktigt är avsikten att dela ut 40-60 procent av resultatet efter skatt.

Årsstämman den 12 april 2016 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,50 kronor per aktie, motsvarande totalt 144 309 650 kronor. Som avstämningsdag för utdelningen fastställdes torsdagen den 14 april 2016. Utdelningen beräknas kunna utsändas av Euroclear Sweden AB tisdagen den 19 april 2016.

Cloettas långsiktiga mål är en skuldsättningsgrad omkring 2,5 gånger nettoskuld/EBITDA. Det starka kassaflödet och förbättrade EBITDA gör att styrelsen föreslår en utdelning före det att det långsiktiga målet har uppnåtts. Ingen värdeöverföring har skett till aktieägarna under 2015. Ambitionen är att använda det framtida kassaflödet för amortering av lån och utdelningar, men också ge finansiell flexibilitet för kompletterande förvärv.

Utdelning beslutas av årsstämman och utbetalningen hanteras av Euroclear Sweden AB. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av årsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Varken aktiebolagslagen eller Cloettas bolagsordning innehåller några restriktioner avseende rätt till utdelning till aktieägare utanför Sverige. Utöver eventuella begränsningar som följer av bank eller clearingverksamhet i berörd jurisdiktion kommer utbetalningar till utländska aktieägare ske på samma sätt som till aktieägare i Sverige.

Cloetta har inget program för återköp av aktier.

Utdelning (1) 2008/2009 (2) 2009/2010 (2) 2010/2011 (2) 2012 2013 2014 2015
Utdelning per aktie, kr 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50
Lämnad utdelning totalt, Mkr 0.00 18.10 0.00 0.00 0.00 0.00 144.3
Utdelningsandel, % 0.0 83.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.0
(1) Från 2012 och framåt är Cloettas räkenskapsår kalenderår, tidigare var räkenskapsåret 1 september - 31 augusti. Cloetta-aktien är noterad på OMX sedan den 16 februari 2009.
(2) Avser gamla Cloetta före sammanslagningen med Leaf

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Roadshow Stockholm, London, New York, Boston.

25 april 2017 - 28 april 2017

Tyst period börjar – Q2 2017

13 juni 2017

Delårsrapport – Q2 2017

13 juli 2017