Definitioner

Marginaler

Bruttomarginal

Rörelseresultat före avskrivningar.

Rörelsemarginal (EBIT-marginal)

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Rörelsemarginal, justerad

Rörelseresultat, justerat, i procent av nettoomsättning.

Vinstmarginal

Resultat före skatt i procent av nettoomsättning.

Avkastning

Räntabilitet på eget kapital

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Cash conversion

Rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär, före avskrivningar, efter avdrag för investeringar, i procent av rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär.

Kapitalstruktur

Bruttoskuld

Total lång- och kortfristig upplåning inklusive checkräkningskredit, finansiella derivatinstrument och upplupna räntor.

Nettoskuld

Bruttoskuld minus likvida medel.

Nettoskuld/EBITDA

Nettoskuld/EBITDA enligt definition i kreditavtal. Skillnad mellan nettoskuld i kreditavtalet jämfört med extern definition är att definitionen i kreditavtalet inkluderar lägsta villkorade tilläggsköpeskilling men exkluderar finansiella derivatinstrument. Definitionen på EBITDA i kreditavtalet motsvarar rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär, före avskrivningar och innehåller rullande tolv månader EBITDA för förvärvande bolag.

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital.

Rörelsekapital

Totala omsättningstillgångar, exklusive likvida medel och finansiella derivatinstrument, minus kortfristiga skulder.

Soliditet

Eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutning.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning minskat med icke räntebärande skulder (inklusive uppskjuten skatt).

Data per aktie

Resultat per aktie

Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier under perioden.

Övriga definitioner

EBIT

Rörelseresultat utgörs av totalt resultat före finansnetto och inkomstskatt.

Nettoomsättning, förändring

Nettoomsättning i procent av nettoomsättningen under jämförelseperioden, föregående år.

Poster av engångskaraktär

Poster av engångskaraktär, till exempel omstruktureringar och påverkan från förvärv.

Rörelseresultat, justerat

Rörelseresultat justerat för poster av engångskaraktär.

Ämnen

, , , , , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Delårsrapport – Q2 2017

13 juli 2017

Tyst period börjar – Q3 2017

25 september 2017

Delårsrapport – Q3 2017

25 oktober 2017