Redovisningsprinciper

Cloettas koncernredovisning upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt de tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee (IFRIC) sådana de har antagits av EU.

De standarder och tolkningsuttalanden som tillämpas är de som är gällande per den 1 januari 2012 och som då antagits av EU. Vidare tillämpas Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Delårsrapporter för koncernen upprättas i enlighet med IAS34 Delårsrapportering. Vidare har tillämpliga bestämmelser i årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden tillämpats. Vid upprättande av delårsrapporter tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i LEAFs senaste årsredovisning.

Delårsrapporten för moderbolaget upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och lagen om värdepappersmarknaden, vilket är i enlighet med bestämmelserna i RFR 2, Redovisning för juridisk person. Samma redovisningsprinciper och beräkningsgrunder tillämpas som i moderbolagets senaste årsredovisning.

För detaljerad information beträffande redovisningsprinciperna hänvisas till Cloetta ABs årsredovisning för 2014.

Redovisningsprinciper – rörelseförvärv

Koncernen tillämpar förvärvsmetoden för att redovisa rörelseförvärv. Ur ett redovisningsperspektiv anses förvärvaren vara den enhet som får kontroll över den förvärvade. Den överförda ersättningen för ett förvärv av ett förvärvat företag är det verkliga värdet av de tillgångar som överlåts av förvärvaren, de skulder som koncernen ådrar sig till de tidigare ägarna och de eget kapitalandelar som emitteras av koncernen. Förvärvade identifierbara tillgångar, skulder och eventualförpliktelser som övertas i ett rörelseförvärv redovisas inledningsvis till verkligt värde på förvärvsdagen.

Vid förvärvstidpunkten redovisas goodwill till det belopp med vilket den sammanlagda överförda ersättningen tillsammans överstiger det verkliga värdet av nettot av identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder.

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period börjar – Q2 2017

13 juni 2017

Delårsrapport – Q2 2017

13 juli 2017

Tyst period börjar – Q3 2017

25 september 2017