Finansiella risker

De finansiella riskerna omfattar främst valuta-, finansierings-, ränte- och kreditrisker. Finansiella risker hanteras av koncernens finansfunktion enligt riktlinjerna i finanspolicyn som fastställts av Cloettas styrelse.

Målet är att identifiera koncernens riskexponering och med viss framförhållning skapa förutsägbarhet i det ekonomiska utfallet samt att minimera möjliga ogynnsamma effekter på koncernens finansiella resultat i nära samarbete med koncernens operativa enheter.

Genom att konsolidera och kontrollera riskerna centralt minskas risken samtidigt som kostnaderna för exempelvis valutasäkring minskar. Den finansiella riskhanteringen beskrivs utförligt under not 28 på sid 118 i årsredovisningen.

Läs mer om redogörelse för finansiella risker utifrån sannolikhet och påverkan i dokument nedan.

Risker Sannolikhet Hantering Påverkan
Valutarisker Fluktuationer i valutakurser påverkar Cloettas resultat dels i samband med att köp och försäljning sker i olika valutor (transaktionsexponering), dels vid omräkning av utländska dotterbolags balans- och resultaträkningar till svenska kronor (omräkningsexponering). Cloettas redovisningsvaluta är svenska kronor, medan en majoritet av dotterbolagen har euro som funktionell valuta, varför omräkningsexponeringen är betydande. Målet för Cloettas valutahantering är att minimera valutakurseffekterna genom att utnyttja inkommande valuta till betalningar i samma valuta. Om svenska kronan hade försvagats/förstärks med 10 procent mot euron hade årets resultat före skatt varit cirka 50 Mkr högre/lägre. Delar av omräkningsexponeringen säkras genom att koncernen har tagit upp lån i euro.
Refinansierings- och likviditetsrisk Med refinansieringsrisk avses risken att finansiering inte kan erhållas, eller erhållas endast till kraftigt ökade kostnader. Till följd av förvärvet av aktierna i Leaf har Cloetta en relativt hög skuldsättning. Den höga belåningen innebär att Cloetta använder en stor del av kassaflödet för betalning av lån, vilket innebär att Cloettas finansiella flexibilitet begränsas. Kassaflödesprognoser utförs av de operativa enheterna i koncernen och aggregeras av koncernens centrala finansfunktion som löpande gör rullande prognoser för att säkerställa att det ständigt finns tillräcklig likviditet för verksamhetens krav. Dessutom övervakar finansfunktionen att koncernen når de centrala nyckeltal eller bindande finansiella löften (finansiella covenanter) som är kopplade till koncernens lånefaciliteter. Överskottslikviditet hos de operativa enheterna överförs till koncernens internbanksverksamhet.
Ränterisker Cloetta exponeras mot ränterisker på räntebärande kortfristiga och långfristiga skulder. Den relativt höga skuldsättningen innebär en exponering för ränterisk då upplåning sker till rörlig ränta. Koncernen analyserar sin exponering för ränterisk kontinuerligt. Simuleringar av ränteförändringar görs löpande. Ränterisken reduceras genom att delar av framtida räntebetalningar säkras genom ränteswappar. Om räntan hade varit en 1 procentenhet högre/lägre under 2015 med alla andra variabler konstanta hade resultatet före skatt varit cirka 30 Mkr högre/lägre.
Kreditrisker Med kreditrisk avses risken att en motpart mot Cloetta inte kan fullgöra sitt åtagande och därigenom orsakar motparten en förlust. Finansiella transaktioner ger även upphov till kreditrisker gentemot finansiella och kommersiella motparter. Kreditrisken i kundfordringar är relativt sett begränsad med hänsyn till att koncernens kundbas är spridd och främst består av stora kunder, då försäljningen främst sker till de stora dagligvarukedjorna. Kunderna är föremål för kreditprövning i enlighet med kreditpolicy och fordringsbalansen övervakas löpande. Koncernens motparter i finansiella transaktioner är banker och kreditinstitut med god kreditrating (mellan AA– och A-3).
Värderingsrisker I koncernen finns ett antal tillgångar och skulder med som värderats med hjälp av olika expertis, som till exempel goodwill och varumärken på tillgångssidan samt pensionsskulder och skatteskulder på skuldsidan. Nedskrivningsbehovet av tillgångar och uppskrivningsbehovet för skulder prövas årligen eller när det finns en indikation som föranleder prövning.

Ämnen

, ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period börjar – Q2 2017

13 juni 2017

Delårsrapport – Q2 2017

13 juli 2017

Tyst period börjar – Q3 2017

25 september 2017