Arvoden och ersättningar

Ersättning till styrelseledamöterna beslutades vid årsstämman den 12 april 2016 baserat på förslag från valberedningen. Stämman beslutade även om riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare vilken innefattar fast lön, rörlig lön, andra förmåner och pension.

Total ersättning till styrelseledamöter valda av årsstämman uppgår till 2 330 000 kr i styrelsearvode och 450 000 kr i arvode för utskottsarbete. Ersättningarna omfattar perioden fram till nästa årsstämma i april 2017. Fördelningen av arvodena framgår av tabell nedan.

Ersättning till ledande befattningshavare inklusive incitamentsprogram

Ersättningen till VD och andra medlemmar av koncernledningen består av fast lön, rörlig lön, långsiktigt aktierelaterat incitamentsprogram, övriga förmåner samt pension. Ersättning, inklusive långsiktigt aktiebaserat program för 2015 beskrivs nedan.

Ersättningar

Ersättningar till styrelse, koncernledning och revisorer
Ersättningar till styrelsen, Tkr Styrelsearvode, grundlön Utskotts- arvode Rörlig lön intjänad under året, betalas följande år Rörlig långsiktig aktiebaserad ersättning Övriga
förmåner
Summa Pensions-kostnader Totalt Pensions-förpliktelser
Styrelsens ordförande                  
Caroline Sundewall 607 150 - -   - 757 - 757 -
                     
Styrelseledamöter                    
Olof Svenfelt 278 100 - -   - 378 - 378 -
Adriaan Nühn 278 50 - -   - 328 - 328 -
Mikael Svenfelt 278 50 - -   - 328 - 328 -
Ann Carlsson (1) 92 - - -   - 92 - 92 -
Mikael Norman (2) 187 66 - -   - 253 - 253 -
Lottie Knutson (2) 187 - - -   - 187 - 187 -
Total 1 907 416 - -   - 2 323 - 2 323 -
                     
Ersättningar till VD och koncernledning, Tkr                    
Bengt Baron, VD (3) 3 908 - - -590 (5) 73 3 391 820 4 211 7 007
David Nuutinen, VD (4) 1 744 - 961 473   104 3 282 - 3 282 -
Övriga i koncernledningen, 10 personer 21 654 - 11 203 4 618   1 475 38 950 5 912 44 862 4 721
Total 27 306 - 12 164 4 501   1 652 45 623 6 732 52 355 11 728
                     
Ersättning till revisorer, Mkr                    
Revisionsarvode 5                  
Övriga arvoden                    
Skatterådgivning 0                  
Revisionsnära rådgivning 0                  
Övrigt 1                  
Totala övriga arvoden 1                  
Total ersättning till revisorer 6                  
                     
(1) Avgick den 23 april 2015
(2) Invald den 23 april 2015
(3) Slutade 20 juli 2015
(4) Tillträdde 20 juli 2015
(5) Avser återföring av aktiebaserat långsiktigt incitamentsprogram för 2013 och 2014. Återföringen var inte kassaflödespåverkande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningen till VD och övriga personer i koncernledningen samt andra befattningshavare, direkt underställda VD, ska utgöras av fast lön, rörlig lön, övriga förmåner och pension.

Då styrelsen finner det lämpligt ska befattningshavarna ifråga även erbjudas att delta i långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogram, vilka ska beslutas av bolagsstämman.

Eventuell rörlig lön ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, och vara begränsad till motsvarande en fast årslön.

Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter.

Vid uppsägning av anställningsavtal från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än tolv månader. Eventuellt avgångsvederlag får uppgå till högst en fast årslön i tillägg till uppsägningstiden.

Avgiftsbaserade pensionsförmåner ska eftersträvas. Pensionsåldern ska vara lägst 60 år och högst 67 år.

Dessa riktlinjer gäller för avtal som ingås efter årsstämman, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Ämnen

, , , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period börjar – Q2 2017

13 juni 2017

Delårsrapport – Q2 2017

13 juli 2017

Tyst period börjar – Q3 2017

25 september 2017