Styrelsens sammansättning

Cloettas styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst tio stämmovalda ledamöter.

årsstämman den 12 april 2016 fastställdes att styrelsen ska ha sju stämmovalda ledamöter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma, som beräknas hållas i april 2017, består styrelsen av Lilian Fossum Biner (ordförande), Lottie Knutson, Mikael Norman, Adriaan NühnHans Porat, Camilla Svenfelt och Mikael Svenfelt.

Därtill har arbetstagarorganisationerna utsett två arbetstagarledamöter till styrelsen, Lena Grönedal och Mikael Ström samt som suppleanter Shahram Nikpour Badr och Christina Lönnborn.

Tabellen nedan avser styrelsen 2015.

 

Närvaro

        Arvode (1)   Närvaro (3)
Bolagsstämmovalda ledamöter Nationalitet Invald år Född år Styrelse- arvode Utskotts- arvode Oberoende (2) Styrelse- möten Revisions- utskott Ersättnings- utskott
Ordförande                  
Caroline Sundewall Svensk 2014 1958 610 000 150 000 Ja/Ja 11/11 5/5 5/5
Ledamöter                  
Lottie Knutson Svensk 2015 1964 280 000 - Ja/Ja 9/11    
Mikael Norman Svensk 2015 1958 280 000 100 000 Ja/Ja 11/11 5/5  
Adriaan Nühn Holländsk 2012 1953 280 000 50 000 Ja/Ja 10/11   5/5
Mikael Svenfelt Svensk 2008 1966 280 000 50 000 Ja/Nej 11/11   5/5
Olof Svenfelt Svensk 2008 1941 280 000 100 000 Ja/Nej 11/11 5/5  
                   
(1) Arvoden avser fastställda belopp fr o m årsstämman den 23 april 2015 t o m årsstämman 12 april 2016. Styrelsearvode till styrelsens ordförande utgår med 610.000 kr och till envar av de övriga
bolagsstämmovalda ledamöterna med 280.000 kr. Arvode för utskottsarbete utgår med 100.000 kr till ledamot i revisionsutskottet och med 50.000 till ledamot i ersättningsutskottet.
(2) Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen / till den största aktieägaren
(3) Närvaro avser möten fr o m det konstituerande mötet efter årsstämman den 23 april 2015 t o m avgivandet av denna
årsredovisning den 10 mars 2016.

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Årsstämma 2017

4 april 2017

Delårsrapport – Q1 2017

21 april 2017

Roadshow Stockholm, London, New York, Boston.

25 april 2017 - 28 april 2017