Finansiella mål

Cloettas närhet till kunderna och konsumenterna, kännedom om lokala och regionala marknadsförhållanden i kombination med starka lokala varumärken, effektiv produktion och innovationskraft är viktiga konkurrensfaktorer för fortsatt tillväxt.

Organisk försäljningstillväxtFörsäljning

Långsiktigt är Cloettas målsättning att öka sin försäljning organiskt i minst samma takt som marknaden.

Kommentar till utfall 2015

Den historiska totala årliga tillväxten på de marknader där Cloetta är verksamt har varit cirka en till två procent. Under 2015 hade Cloetta en försäljningstillväxt på 6,8 procent, varav organisk tillväxt uppgick till 1,5 procent.

EBIT-marginal

Målet är en justerad EBIT-marginal om minst 14 procent.

Kommentar till utfall 2015

EBIT-marginalen har förbättrats från 10,9 procent till 11,8 procent under 2015 som ett resultat av ökad effektivitet i fabrikerna och lägre kostnader för omstruktureringar i jämförelse med 2014. Justerad EBITmarginal uppgick till 12,2 procent (11,9).

SkuldsättningEBIT-marginal

Det långsiktiga målet är att nettoskuld/EBITDA ska vara omkring 2,5 ggr.

Kommentar till utfall 2015

Cloetta har under året minskat nettoskuld/EBITDA från 3,97 till 3,03 ggr, trots förvärv och engångskostnader för omstrukturering.

Utdelningspolicy

Långsiktigt har Cloetta för avsikt att dela ut 40–60 procent av resultatet efter skatt.

Kommentar till utfall 2015

Skuldsättningsgraden har minskat markant de senaste åren och närmar sig målet om 2,5 gånger nettoskuld/EBITDA. Det starka kassaflödet och förbättrade EBITDA gör att styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr för 2015, vilket motsvarar 37 procent av resultat efter skatt. Ambitionen är att framtida kassaflöden ska användas till amortering av lån och aktieutdelningar, men också ge en finansiell flexibilitet för kompletterande förvärv. Ingen värdeöverföring har skett till aktieägarna under 2015.

Nettoskuld

Ämnen

, , , , , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Årsstämma 2017

4 april 2017

Delårsrapport – Q1 2017

21 april 2017

Tyst period börjar – Q2 2017

14 juni 2017