Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 1: januari – mars 2021 – Presentation

Ett starkt kvartal för Förpackade märkesvaror medan Lösvikt var fortsatt påverkad av covid-19, trots ökad påskförsäljning.
  • Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 7,9 procent till 1 398 Mkr (1 518), inklusive en negativ effekt från valutakursförändringar om 3,7 procent.
  • Försäljningen av Förpackade märkesvaror ökade organiskt med 2,5 procent under kvartalet: 2,7 procent i januari, –0,1 procent i februari och 3,8 procent i mars.
  • Försäljningen av Lösviktsgodis minskade organiskt med 22,9 procent under kvartalet: –38,5 procent i januari, –38,1 procent i februari och 13,4 procent i mars.
  • Rörelseresultatet uppgick till 107 Mkr (149). Periodens resultat uppgick till 106 Mkr (44). Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 111 Mkr (152).
  • Justerat rörelseresultat för Förpackade märkesvaror uppgick till 135 Mkr (175).
  • Justerat rörelseresultat för Lösviktsgodis uppgick till –24 Mkr (–23).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 57 Mkr (67).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,8 ggr (2,4).
  • Efter kvartalets utgång refinansierade Cloetta sina lån med befintliga banker i upp till fyra år. Cloetta har också beslutat att investera ytterligare cirka 130 Mkr i förpackningsteknologi.