Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 3: januari – september 2021 – Presentation

Försäljning av Förpackade märkesvaror översteg nivåerna före pandemin och stabil återhämtning i volymerna för Lösviktsgodis, tillsammans med förbättrad lönsamhet.
  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 6,2 procent till 1 566 Mkr (1 474) inklusive en negativ effekt från valutakursförändringar om -1,3 procent.
  • Försäljningen av Förpackade märkesvaror ökade organiskt med 4,0 procent under kvartalet: -4,1 procent i juli, 9,3 procent i augusti och 6,3 procent i september.
  • Försäljningen av Lösviktsgodis ökade organiskt med 21,6 procent under kvartalet: 12,3 procent i juli, 26,2 procent i augusti och 26,3 procent i september.
  • Rörelseresultatet uppgick till 189 Mkr (87). Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 190 Mkr (130).
  • Justerat rörelseresultat för Förpackade märkesvaror uppgick till 181 Mkr (154).
  • Justerat rörelseresultat för Lösviktsgodis uppgick till 9 Mkr (-24).
  • Periodens resultat uppgick till 144 Mkr (46), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 0,50 kr (0,16) såväl före som efter utspädning.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 290 Mkr (313).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,4 ggr (2,6).