Skip to content

Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 4: oktober – december 2020 – Presentation

Åtgärder vidtagna för att mildra effekterna av COVID-19 då den tidigare försäljningsåterhämtningen övergick till en ny avmattning under kvartalet.
  • Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 14,9 procent till 1 466 Mkr (1 722), inklusive en negativ effekt från valutakursförändringar om 2,6 procent.
  • Försäljningen av förpackade märkesvaror minskade organiskt med –3,6 procent under kvartalet: –1,4 procent i oktober –3,4 procent i november och –6,8 procent i december.
  • Försäljningen av lösviktsgodis minskade organiskt med –35,9 procent under kvartalet: –38,5 procent i oktober –30,1 procent i november och –38,4 procent i december.
  • Rörelseresultatet uppgick till 121 Mkr (209). Periodens resultat uppgick till 83 Mkr (172). Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 123 Mkr (216).
  • Effekten av COVID-19 på lösviktsverksamheten ledde till en negativ EBIT om cirka 135 Mkr under 2020.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 315 Mkr (318).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,7 ggr (2,2).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,75 kronor (0,50) per aktie för räkenskapsåret 2020.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.