Skip to content

Delårsrapport kvartal 1, januari – mars 2019 – Presentation

Fortsatt tillväxt inom förpackade varumärken och stabilt rörelseresultat.
  • Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 0,2 procent till 1 559 Mkr (1 562), inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 2,8 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 164 Mkr (166). Periodens resultat uppgick till 99 Mkr (95). Rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 166 Mkr (164).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 154 Mkr (–29).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,4 ggr (2,4).