Skip to content

Delårsrapport kvartal 4 oktober – december 2019 – Presentation

Fortsatt tillväxt inom förpackade märkesvaror och förbättrad lönsamhet.

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 4,6 procent till 1 722 Mkr (1 646), inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar om 2,0 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 209 Mkr (159). Periodens resultat uppgick till 172 Mkr (159). Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 216 Mkr (174).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten1 uppgick till 318 Mkr (288).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,2 ggr (2,3).
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kr (1,00) per aktie.

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.