Skip to content

Delårsrapport Q1 2013 – Presentation

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1 127 Mkr (1 084).
  • Rörelseresultatet uppgick till 58 Mkr (6).
  • Underliggande EBIT uppgick till 91 Mkr (47). Ökningen beror på realiserade synergier, fabriksomstruktureringar samt under 2012 genomförda prishöjningar.
  • Jämförelsestörande poster uppgick till –33 Mkr (–53) och avser kostnader för fabriksomstruktureringar samt integrationsarbete.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –16 Mkr (–35).
  • Integrationsarbetet är operationellt i allt väsentligt genomfört, vilket innebär att tidigare kommunicerade besparingar om 65 Mkr kommer att realiseras under 2013.
  • Fabriksomstruktureringar löper enligt plan. Under kvartalet har fabriken i Aura, Finland, stängts och sålts och fabriken i Alingsås har sålts. Även den tidigare kommunicerade omstruktureringen av lagerverksamheten i Skandinavien har slutförts.
  • Cloetta kommer från och med denna rapport att redovisa EBIT istället för EBITA på grund av obetydliga nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar. Det finansiella målet om 14% EBITA-marginal kvarstår för EBIT.