Skip to content

Delårsrapport Q1 2017 – Presentation

  • Nettoomsättningen för kvartalet minskade med 0,8 procent till 1 347 Mkr (1 358) inklusive en positiv påverkan från valutakurser på 1,2 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 93 Mkr (108). Periodens resultat uppgick till 59 Mkr (44). Rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär, uppgick till 110 Mkr (126).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 155 Mkr (253).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,34 ggr (2,78).
  • Den 17 februari 2017 tecknade Cloetta ett avtal om att förvärva Candyking – en ledande konceptleverantör av lösviktsgodis i Norden och England. Förvärvet beräknas slutföras den 28 april 2017.