Skip to content

Delårsrapport Q2 2012 – Presentation

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1 212 Mkr (1 120).
  • Rörelseresultatet uppgick till –53 Mkr (70).
  • Den underliggande nettoomsättningen sjönk med 3,0 procent, vilket främst förklaras av en svag marknadsutveckling.
  • Jämförelsestörande poster uppgick till –103 Mkr (–52). De avser i huvudsak kostnader relaterade till integrationsarbetet samt kostnader för fabriksomstruktureringar.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 102 Mkr (143).
  • Underliggande EBITA uppgick till 53 Mkr (112). Minskningen beror främst på att högre råvarukostnader inte fullt ut kunnat kompenseras genom höjda nettopriser.
  • Integrationsarbetet fortsätter enligt plan. Personalneddragningar genomfördes i augusti.
  • Fabriksomstruktureringar löper enligt plan. Beslut har fattats att stänga fabrikerna i Aura, Alingsås och Gävle.
  • Företrädesemissionen fulltecknades.
  • NASDAQ OMX Stockholm beslutade att flytta Cloetta från Small Cap till Mid Cap från och med 2 juli 2012.