Skip to content

Delårsrapport Q2 2018 – Presentation

Förbättrad EBIT och tillväxt inom förpackade varumärken

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 4,1 procent till 1 472 Mkr (1 414), inklusive en positiv effekt från valutakursförändringar med 3,6 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 155 Mkr (90). Periodens resultat uppgick till 97 Mkr (–329). Rörelseresultatet, justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 145 Mkr (115).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 119 Mkr (117).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,77 ggr (2,77).