Skip to content

Delårsrapport Q3 2012 – Presentation

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 1 159 Mkr (1 124).
  • Rörelseresultatet uppgick till 90 Mkr (129).
  • Den underliggande nettoomsättningen minskade med 3,2 procent, på grund av svaga marknadsförhållanden.
  • Jämförelsestörande poster uppgick till –31 Mkr (–32) och avser i huvudsak kostnader relaterade till integrationsarbetet samt kostnader för fabriksomstruktureringar.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 58 Mkr (164). Minskningen beror huvudsakligen på planerad lageruppbyggnad som en del av fabriksomstruktureringen.
  • Underliggande EBITA uppgick till 128 Mkr (159). Minskningen beror främst på lägre försäljningsvolymer, ökade investeringar i marknaden samt vissa tillfälliga kostnader inom produktionen.
  • Integrationsarbetet fortsätter enligt plan. Personalminskningar genomfördes under kvartalet.
  • Fabriksomstruktureringar löper enligt plan.