Skip to content

Delårsrapport Q3 2017 – Presentation

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 17,1 procent till 1 505 Mkr (1 285) inklusive en negativ påverkan från valutakurser om –0,4 procent. Organisk tillväxt uppgick till –2,8 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 169 Mkr (195). Rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär, uppgick till 169 Mkr (203).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 135 Mkr (116).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,63 ggr (2,76).
  • Cloetta Italia S.r.l. såldes till Katjes International GmbH den 5 september 2017.