Skip to content

Delårsrapport Q4 2016 – Presentation

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 3,8 procent till 1 684 Mkr (1 622), varav organisk tillväxt uppgick till 1,0 procent.
  • Rörelseresultat, justerat för poster av engångskaraktär, förbättrades till 258 Mkr (255).
  • Rörelseresultatet uppgick till –548 Mkr (239) främst som ett resultat av den tidigare kommunicerade nedskrivningen relaterad till Cloetta Italien om –771 Mkr.
  • Kassaflödet för den löpande verksamheten förbättrades till 406 Mkr (367).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,44 ggr (3,03). Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 0,75 kronor (0,50) per aktie.