Cloetta och hållbarhet

Cloettas övergripande mål är att bygga långsiktiga hållbara värden. För Cloetta handlar hållbara värden om att växa som företag och samtidigt se till att människor och miljön som berörs av Cloettas verksamhet eller produkter påverkas på ett positivt sätt.

Arbetet med företagsansvar hos Cloetta styrs av koncernens uppföranderegler (Code of Conduct). Uppförandereglerna är en uppsättning riktlinjer och principer för hur företaget ska bedriva verksamheten och hur medarbetarna ska agera i förhållande till konsumenter, kunder, leverantörer, aktieägare och kollegor. De bygger på Cloettas kärnvärden; Focus, Passion, Teamplay och Pride.

Cloettas hållbarhetsåtagande är ett långsiktigt åtagande. Cloetta har därför arbetat fram ett antal mål inom de prioriterade områdena som sträcker sig fram till 2020. Resan mot ett hållbart samhälle kommer dock inte att sluta vid 2020. Cloetta arbetar därför kontinuerligt med att utvärdera uppnådda resultat och förbättra arbetssätt i syfte att ständigt förbättra hållbarhetsarbetet. Cloettas 2020-mål finns angivna under respektive avsnitt; Ökat välbefinnande, Minskad miljöpåverkan samt Hållbara inköp.

Det dagliga arbetet för hållbar utveckling innebär i huvudsak respekt för medarbetarnas hälsa och utveckling, kontroll av råvaror och direkta leverantörer, att tillverka säkra produkter, hantera reklamationer på ett bra sätt samt att minska koncernens miljöpåverkan.

Cloettas hållbarhetsarbete omfattar primärt Cloettas egen verksamhet, det vill säga direkt påverkan på miljö och människa. Cloettas hållbarhetsfokus är dock införlivat i hela värdekedjan. Det betyder att vid sidan av att ta ansvar för de aspekter som står under företagets direkta kontroll, även ta ett visst ansvar för indirekta aspekter utanför Cloettas direkta kontroll, det vill säga från råvaruleverantör till att produkternas förpackningar kan återvinnas.

Hållbarhet och Cloettas övergripande strategier

Cloettas arbete med hållbarhet stödjer och är väl förankrade i företagets övergripande strategier.

GRI

Cloetta redovisar enligt Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för hållbarhetsredovisning, G4, Core. Cloettas hållbarhetsredovisning omfattar all verksamhet. Läs mer om Cloettas övergripande strategier här.

Styrning av företagsansvar

De övergripande strategierna för Cloettas arbete med företagsansvar fastställs av koncernledningen och styrs och följs upp genom affärsplaneringsprocesser på flera olika nivåer i bolaget. Det yttersta ansvaret för företagsansvarsfrågorna ligger hos Cloettas verkställande direktör.

Cloettas hållbarhetsarbete leds av direktören för miljö och hållbarhet. Direktören för miljö och hållbarhet fungerar som språkrör för frågor gällande företagsansvar och ansvarar för att identifiera prioriterade områden, vara intressenternas länk mot ledningen och att fungera som stöd i implementeringen av Cloettas strategi för företagsansvar. På samtliga fabriker finns miljö- och arbetsmiljöansvariga.

 

Ämnen

, , , , , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2018

25 december 2018 - 24 januari 2019

Delårsrapport Q4 2018

25 januari 2019

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019