Policy mot mutor och korruption

Under 2016 antog Cloettas styrelse en ny policy mot mutor och korruption. Policyn är nära besläktad med Cloettas Code of Conduct och tillsammans ska de säkerställa regelefterlevnad avseende gällande principer mot mutor och korruption.

Policyn gäller för alla aktiviteter på alla marknader och de principer som anges i policyn gäller relationer med medarbetare, kunder, konsumenter, leverantörer, konkurrenter, offentliga myndigheter och organisationer.

Policyn sammanfattar huvuddragen i koncernens kontrollprinciper mot mutor och kontroll. Den ger information om relevant rapportering och registrering samt påföljder för bristande efterlevnad av policyn. Policyn gäller för hela Cloetta, alla anställda och alla personer som anlitas för att utföra arbete åt Cloetta, inklusive inhyrd personal, entreprenörers personal och försäljningsagenter som agerar för Cloettas räkning.

Visselblåsartjänst

Cloettas visselblåsartjänst ger alla Cloettas anställda en möjlighet att rapportera en farhåga om något som inte är i linje med företagets värderingar eller affärsetiska principer. I första hand uppmanas Cloettas anställda att vända sig till sin chef. Om en anställd inte känner möjlighet att vara öppen med sin information erbjuder Cloetta en möjlighet att anonymt rapportera sin farhåga.

Alla rapporter behandlas konfidentiellt.

Personuppgift som rör lagöverträdelse behandlas enbart av nyckelpersoner eller personer i ledande ställning.

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019

Årsstämma 2019

4 april 2019

Delårsrapport Q1 2019

26 april 2019