Skip to content

Leverantörskod

Inköp av hållbara råvaror är avgörande för att säkra ”A Sweeter Future” – inte bara för Cloettas verksamhet och produkter, utan även för kunder, konsumenter, leverantörer och lantbrukarna i vår leverantörskedja. Inom vårt program för hållbara inköp fokuserar vi på att förbättra våra leverantörers resultat och köpa in råvaror på ett sätt som skyddar eller förbättrar miljö- och samhällspåverkan i leverantörskedjan.

Arbetet grundar sig på vår uppförandekod för leverantörer, som täcker mänskliga rättigheter och arbetsrätt (inklusive specifika krav avseende barnarbete), affärsetik och antikorruption, hälsa och säkerhet, miljöskydd och Cloettas kvalitetsavtal, som omfattar produktkvalitet och livsmedelssäkerhet. Leverantörerna är skyldiga att följa dessa styrdokument och rapportera alla förändringar i sin verksamhet som kan leda till avvikelser från avtalet med oss. Leverantörer kontrolleras utifrån risker relaterade till lands- och sektorsspecifika förhållanden samt deras hållbarhetsprestanda. Målet är att leverantörer kontinuerligt ska förbättra sina prestanda.