Nyckeltal per aktie

Nyckeltal per aktie (1) 2020 2019 2018 2017 2016
Resultat före och efter utspädning, kr 0.98 1.74 1.69 -0.34 -0.67
Resultat per aktie, kr 0.98 1.74 1.68 -0.34 -0.67
Resultat per aktie före utspädning från kvarvarande verksamhet, kr 0.98 1.74 1.69 0.83 1.21
Utdelning per aktie, kr 0.75 0.50 1.00 1.50 (7) 0.75
Lämnad utdelning totalt, Mkr (8) 216,464,474 144,309,650 288,619,299 432,928,948 216,464,474
Utdelningsandel, % (9) 77 29 60 54 53
Eget kapital per aktie, kr 14.5 14.5 13.7 13.2 14.5
Högsta betalkurs, kr 34.18 33.34 34.00 38.80 33.30
Lägsta betalkurs, kr 20.48 22.32 22.80 26.00 24.10
Stängningskurs vid periodens slut, kr 24.52 31.70 24.30 29.70 28.70
Antal aktier vid periodens slut 288,619,299 288,619,299 288,619,299 288,619,299 288,619,299
Antal aktier, omsatta under perioden 228,523,961 182,617,131 139,778,861 181,962,630 155,088,223
Antal omsatta aktier i procent av totala antalet aktier 81.0 65.0 64.0 63.0 53.5
(1) Från 2012 och framåt är Cloettas räkenskapsår kalenderår, tidigare var räkenskapsåret 1 september - 31 augusti. Cloetta-aktien är noterad på OMX sedan den 16 februari 2009.
(2) Avser gamla Cloetta före sammanslagningen med Leaf
(3) Cloetta tillfördes kapital genom en nyemission under mars och april 2012. Stängningskursen den 12 mars 2012 (sista dag för handel inklusive rätt att erhålla teckningsrätter) var 37,50 kronor och stängningskursen den 13 mars 2012 (första dag för handel utan rätt att erhålla teckningsrätter) var 17,00 kronor. Den högsta kursen under 1 januari-12 mars 2012 uppgick till 40,00 kronor och den lägsta var 31,50 kronor.
(4) Konvertering av konvertibellån, riktad nyemission och företrädesemission
(5) Konvertering av konvertibellån
(6) Avser perioden från noteringen på OMX den 16 bebruari 2009 fram till slutet av räkenskapsåret 31 augusti 2009
(7) För 2017 var ordinarie utdelning 0,75 kr per aktie samt en extra utdelning 0,75 kr per aktie, sammantaget motsvarande 1,50 kr per aktie.
(8) Belopp beräknat för det aktuella året men utbetalat under efterföljande år.
(9) Ordinarie utdelning som procent av periodens resultat från kvarvarande verksamhet per aktie, justerat för påverkan från avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar från avyttrad verksamhet inklusive skatteeffekter och andra jämförelsestörande poster.

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021

Cloetta Roadshow

10 november 2021 - 12 november 2021