Utdelning och utdelningsspolicy

Långsiktigt är avsikten att dela ut 40-60 procent av resultatet efter skatt.

Årsstämman den 16 april 2018 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,75 kr per aktie och en extra utdelning om 0,75 kr per aktie, sammantaget motsvarande 1,50 kr per aktie, motsvarande totalt 432 928 948 kronor. Avstämningsdag för utdelningen var onsdagen den 18 april 2018. Utdelningen utsändes av Euroclear Sweden AB måndagen den 23 april 2018.

Cloettas långsiktiga mål är att skuldsättningen ska vara omkring 2,5 gånger nettoskuld/EBITDA, vilket uppnåddes under 2017.
Ambtitionen är att framtida kassaflöden ska fortsätta att användas till aktieutdelningar samt ge finansiell flexibilitet för komplettereande förvärv. Det långsiktiga målet att dela ut 40-60 procent av resultatet efter skatt ligger fast.

Utdelning beslutas av årsstämman och utbetalningen hanteras av Euroclear Sweden AB. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av årsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Varken aktiebolagslagen eller Cloettas bolagsordning innehåller några restriktioner avseende rätt till utdelning till aktieägare utanför Sverige. Utöver eventuella begränsningar som följer av bank eller clearingverksamhet i berörd jurisdiktion kommer utbetalningar till utländska aktieägare ske på samma sätt som till aktieägare i Sverige.

Cloetta har inget program för återköp av aktier.

Utdelning (1) 2008/2009 (2) 2009/2010 (2) 2010/2011 (2) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (3)
Utdelning per aktie, kr 0,00 0,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,75 1,50
Lämnad utdelning totalt, Mkr 0,00 18,10 0,00 0,00 0,00 0,00 144,3 216,5 432,9
Utdelningsandel, % 0,0 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 53,0 54,0
(1) Från 2012 och framåt är Cloettas räkenskapsår kalenderår, tidigare var räkenskapsåret 1 september - 31 augusti. Cloetta-aktien är noterad på OMX sedan den 16 februari 2009.
(2) Avser gamla Cloetta före sammanslagningen med Leaf
(3) Årsstämman den 16 april 2018 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,75 kr per aktie och en extra utdelning om 0,75 kr per aktie.

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019

Delårsrapport Q1 2019

26 april 2019

Cloetta Roadshow

28 april 2019 - 2 maj 2019