Utdelning och utdelningsspolicy

Långsiktigt är avsikten att dela ut 40-60 procent av resultatet efter skatt.

Som en konsekvens av den osäkerhet som råder till följd av det globala utbrottet av COVID-19 har styrelsen beslutat dra tillbaka det tidigare kommunicerade förslaget till årsstämman 2020 om en utdelning på 1,00 krona per aktie. Styrelsen uttrycker sin ambition att kalla aktieägarna till en extra bolagsstämma senare i år för att besluta om utdelning, om marknaden vid denna tidpunkt har stabiliserats och bolagets visibilitet för resultatet har normaliserats.

Cloettas långsiktiga mål är att skuldsättningen ska vara omkring 2,5 gånger nettoskuld/EBITDA, vilket uppnåddes under 2019. Ambtitionen är att framtida kassaflöden ska fortsätta att användas till aktieutdelningar samt ge finansiell flexibilitet för komplettereande förvärv. Det långsiktiga målet att dela ut 40-60 procent av resultatet efter skatt ligger fast.

Utdelning beslutas av årsstämman och utbetalningen hanteras av Euroclear Sweden AB. Rätt till utdelning tillfaller den som vid av årsstämman fastställd avstämningsdag är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Varken aktiebolagslagen eller Cloettas bolagsordning innehåller några restriktioner avseende rätt till utdelning till aktieägare utanför Sverige. Utöver eventuella begränsningar som följer av bank eller clearingverksamhet i berörd jurisdiktion kommer utbetalningar till utländska aktieägare ske på samma sätt som till aktieägare i Sverige.

Cloetta har inget program för återköp av aktier.

Utdelning (1) 2010/2011 (2) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (3) 2018 2019
Utdelning per aktie, kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,75 0,75 1,00 0,00
Extra utdelning per aktie, kr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,00 0,00
Lämnad utdelning totalt, Mkr 0,00 0,00 0,00 0,00 144,3 216,5 432,9 288,60 0,00
Utdelningsandel, % 0,0 0,0 0,0 0,0 37,0 53,0 54,0 60,0 0,0
(1) Från 2012 och framåt är Cloettas räkenskapsår kalenderår, tidigare var räkenskapsåret 1 september - 31 augusti. Cloetta-aktien är noterad på OMX sedan den 16 februari 2009.
(2) Avser gamla Cloetta före sammanslagningen med Leaf
(3) Årsstämman den 16 april 2018 fastställde föreslagen utdelning till aktieägarna om 0,75 kr per aktie och en extra utdelning om 0,75 kr per aktie.

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020

Delårsrapport Q3 2020

22 oktober 2020

Tyst period Q4 2020

28 december 2020 - 27 januari 2021