Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens resultaträkning i sammandrag
Mkr 2018
Q3
2018
Q2
2018
Q1
2017
Q4
2017
Q3
2017
Q2
2017
Q1
2016
Q4
Nettoomsättning 1 538 1 472 1 562 1 643 1 505 1 414 1 222 1 367
Kostnad för sålda varor -979 -913 -1 002 -1 037 -978 -895 -768 -806
Bruttoresultat 559 559 560 606 527 519 454 561
Övriga rörelseintäkter - 4 - 2 - 4 - -
Försäljningskostnader -230 -268 -248 -281 -232 -259 -200 -207
Totala administrativa kostnader -149 -140 -146 -156 -126 -174 -157 -174
Rörelseresultat (EBIT) 180 155 166 171 169 90 97 180
Omräkningsdifferenser lån samt likvida medel i utländsk valuta 5 -3 -22 -7 -7 -2 -1 -10
Övriga finansiella intäkter 0 4 0 0 0 1 6 5
Övriga finansiella kostnader -18 -28 -20 -20 -20 -18 -16 -20
Finansnetto -13 -27 -42 -27 -27 -19 -11 -25
Resultat före skatt 167 128 124 144 142 71 86 155
Skatt -35 -31 -29 -124 -34 -28 -20 -33
Resultat från kvarvarande verksamhet 132 97 95 20 108 43 66 122
Resultat från avyttrad verksamhet, efter skatt - - - - 45 -372 -7 -542
Periodens resutat 132 97 95 20 153 -329 59 -420
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Kvarvarande verksamhet 132 97 95 20 108 43 66 122
Avyttrad verksamhet - - - - 45 -372 -7 -542
Totalt 132 97 95 20 153 -329 59 -420
Rörelseresultat, justerat 194 145 164 206 169 115 114 209

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2018

25 december 2018 - 24 januari 2019

Delårsrapport Q4 2018

25 januari 2019

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019