Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens resultaträkning i sammandrag
Mkr 2018
Q4
2018
Q3
2018
Q2
2018
Q1
2017
Q4
2017
Q3
2017
Q2
2017
Q1
Nettoomsättning 1 646 1 538 1 472 1 562 1 643 1 505 1 414 1 222
Kostnad för sålda varor -1 040 -979 -913 -1 002 -1 037 -978 -895 -768
Bruttoresultat 606 559 559 560 606 527 519 454
Övriga rörelseintäkter - - 4 - 2 - 4 -
Försäljningskostnader -279 -230 -268 -248 -281 -232 -259 -200
Totala administrativa kostnader -168 -149 -140 -146 -156 -126 -174 -157
Rörelseresultat (EBIT) 159 180 155 166 171 169 90 97
Omräkningsdifferenser lån samt likvida medel i utländsk valuta 4 5 -3 -22 -7 -7 -2 -1
Övriga finansiella intäkter 1 0 4 0 0 0 1 6
Övriga finansiella kostnader -21 -18 -28 -20 -20 -20 -18 -16
Finansnetto -16 -13 -27 -42 -27 -27 -19 -11
Resultat före skatt 143 167 128 124 144 142 71 86
Skatt 16 -35 -31 -29 -124 -34 -28 -20
Resultat från kvarvarande verksamhet 159 132 97 95 20 108 43 66
Resultat från avyttrad verksamhet, efter skatt - - - - - 45 -372 -7
Periodens resutat 159 132 97 95 20 153 -329 59
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Kvarvarande verksamhet 159 132 97 95 20 108 43 66
Avyttrad verksamhet - - - - - 45 -372 -7
Totalt 159 132 97 95 20 153 -329 59
           
Rörelseresultat, justerat 174 194 145 164 206 169 115 114

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2018

13 mars 2019

Cloetta Kapitalmarknadsdag 2019

14 mars 2019

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019