Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens resultaträkning i sammandrag
Mkr 2019
Q3
2019
Q2
2019
Q1
2018
Q4
2018
Q3
2018
Q2
2018
Q1
2017
Q4
Nettoomsättning 1 629 1 583 1 559 1 646 1 538 1 472 1 562 1 643
Kostnad för sålda varor -1 042 -1 004 -993 -1 040 -979 -913 -1 002 -1 037
Bruttoresultat 587 579 566 606 559 559 560 606
Övriga rörelseintäkter - - - - - 4 - 2
Försäljningskostnader -244 -253 -243 -279 -230 -268 -248 -281
Totala administrativa kostnader -148 -167 -159 -168 -149 -140 -146 -156
Rörelseresultat (EBIT) 195 159 164 159 180 155 166 171
Valutakursdifferenser på likvida medel i utländsk valuta -8 -12 -12 4 5 -3 -22 -7
Övriga finansiella intäkter 1 0 1 1 0 4 0 0
Övriga finansiella kostnader -13 -18 -22 -21 -18 -28 -20 -20
Finansnetto -20 -30 -33 -16 -13 -27 -42 -27
Resultat före skatt 175 129 131 143 167 128 124 144
Skatt -45 -32 -32 16 -35 -31 -29 -124
Resultat från kvarvarande verksamhet 130 97 99 159 132 97 95 20
Resultat från avyttrad verksamhet, efter skatt - - - - - - - -
Periodens resutat 130 97 99 159 132 97 95 20
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Kvarvarande verksamhet 130 97 99 159 132 97 95 20
Avyttrad verksamhet - - - - - - - -
Totalt 130 97 99 159 132 97 95 20
         
Rörelseresultat, justerat 200 161 166 174 194 145 164 206
 

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2019

29 december 2019 - 28 januari 2020

Delårsrapport Q4 2019

29 januari 2020

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2019

12 mars 2020