Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Avstämning alternativa nyckeltal
SEKm 2021
Jan-Dec
2021
Jan-Sep
2021
Jan-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
Jämförelsestörande poster
Förvärv, integration och omstruktureringar -6 -6 -5 -4 -53 -51
- varav nedskrivning av övriga anläggningstillgångar - - - - -11 -12
Omvärdering av villkorade köpeskillingar - - - - - -
Omvärdering av tillgångar som innehas för försäljning - - - - - -
Andra jämförelsestörande poster - - - - - -
Jämförelsestörande poster -6 -6 -5 -4 -53 -51
Motsvarande rad i koncernens resultaträkning:
Nettoomsättning - - - - - -
Kostnad för sålda varor 1 0 0 - -19 -19
Övriga rörelseintäkter - - - - - -
Försäljningskostnader - - - - -12 -12
Totala administrativa kostnader -7 -6 -5 -4 -22 -20
Summa -6 -6 -5 -4 -53 -51
Rörelseresultat, justerat
Rörelseresultat * 565 408 229 103 442 328
Minus: Jämförelsestörande poster -6 -6 -5 -4 -53 -51
Rörelseresultat, justerat * 571 414 234 107 495 379
Nettointäkter 6 046 4 384 2 818 1 398 5 695 4 229
Rörelsemarginal, justerad, % * 9,4 9,4 8,3 7,7 8,7 9,0
EBITDA, justerad
Rörelseresultat * 565 408 229 103 442 328
Minus: Avskrivning * -250 -189 -126 -63 -270 -198
Minus: Amortering -10 -8 -5 -3 -10 -8
Minus: Nedskrivning av övriga anläggningstillgångar -1 -1 -1 - -13 -13
EBITDA * 826 606 361 169 735 547
Minus: Jämförelsestörande poster (exklusive nedskrivning av
goodwill, varumärken och övriga anläggningstillgångar)
-6 -6 -5 -4 -42 -39
EBITDA, justerad * 832 612 366 173 777 586
Sysselsatt kapital
Totala tillgångar * 9 549 9 544 9 224 9 464 9 228 9 595
Minus: Uppskjuten skatteskuld * 863 881 871 867 836 813