Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Avstämning alternativa nyckeltal
SEKm 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Jämförelsestörande poster
Förvärv, integration och omstruktureringar -6 -53 -13 -38 -62 -43
- varav nedskrivning av övriga anläggningstillgångar - -11 - - -9 -2
Omvärdering av villkorade köpeskillingar - - - 21 5 -17
Omvärdering av tillgångar som innehas för försäljning - - - - - -
Andra jämförelsestörande poster - - -3 0 -20 -
Jämförelsestörande poster -6 -53 -16 -17 -77 -60
Motsvarande rad i koncernens resultaträkning:
Nettoomsättning - - - 0 - -
Kostnad för sålda varor 1 -19 2 3 -39 -15
Övriga rörelseintäkter - - - 4 4 -
Försäljningskostnader - -12 -6 -1 -6 -
Totala administrativa kostnader -7 -22 -12 -23 -36 -45
Summa -6 -53 -16 -17 -77 -60
Rörelseresultat, justerat
Rörelseresultat * 565 442 727 660 527 635
Minus: Jämförelsestörande poster -6 -53 -16 -17 -77 -60
Rörelseresultat, justerat * 571 495 743 677 604 695
Nettointäkter 6 046 5 695 6 493 6 218 5 784 5 107
Rörelsemarginal, justerad, % * 9,4 8,7 11,4 10,9 10,4 13,6
EBITDA, justerad
Rörelseresultat * 565 442 727 660 527 635
Minus: Avskrivning * -250 -270 -290 -218 -218 -206
Minus: Amortering -10 -10 -11 -12 -11 -5
Minus: Nedskrivning av övriga anläggningstillgångar -1 -13 -2 - -9 -2
EBITDA * 826 735 1 030 890 765 848
Minus: Jämförelsestörande poster (exklusive nedskrivning av
goodwill, varumärken och övriga anläggningstillgångar)
-6 -42 -16 -17 -68 -58
EBITDA, justerad * 832 777 1 046 907 833 906
Sysselsatt kapital
Totala tillgångar * 9 549 9 228 9 660 9 168 9 252 9 236
Minus: Uppskjuten skatteskuld * 863 836 803 754 703 586
Minus: Övriga långfristiga skulder - - - - 138 -
Minus: Långfristiga avsättningar - 5 5 9 5 22
Minus: Kortfristiga avsättningar 5 24 5 23 3 64
Minus: Övriga kortfristiga skulder * 1 293 1 165 1 271 1 355 1 424 1 235
Plus: Räntebärande övriga kortfristiga skulder - - - - - -
Sysselsatt kapital * 7 388 7 198 7 576 7 027 6 979 7 329
Sysselsatt kapital jämfört med motsvarande period föregående år 7 198 7 576 7 027 6 979 5 966 7 756
Genomsnittligt sysselsatt kapital * 7 293 7 387 7 302 7 003 6 473 7 543
Avkastning på sysselsatt kapital
Rörelseresultat (rullande 12 månader) * 565 442 727 660 527 635
Finansiella intäkter (rullande 12 månader) 9 3 2 5 7 17
Rörelseresultat plus finansiella intäkter (rullande 12 månader) * 574 445 729 665 534 652
Genomsnittligt sysselsatt kapital * 7 293 7 387 7 302 7 003 6 473 5 879
Avkastning på sysselsatt kapital, % * 7,9 6,0 10,0 9,5 8,2 11,1
Fritt kassaflöde i förhållande till börsvärde
Kassaflöde från den löpande verksamheten (rullande 12 månader) * 858 641 724 628 712 889
Kassaflöde från materiella och immateriella anläggningstillgångar (rullande 12 månader) * -194 -275 -186 -184 -157 -170
Free cash flow (Rolling 12 months) 664 366 538 444 555 719
Antal utestående aktier 287 028 670 288 619 299 288 619 299 288 619 299 288 619 299 288 619 299
Fritt kassaflöde per aktie (rullande 12 månader), kr 2,31 1,27 1,86 1,54 1,92 2,49
Aktiekurs vid periodens slut, kr 26,20 24,52 31,70 24 30 29
Fritt kassaflöde i förhållande till börsvärde (rullande 12 månader), % 8,8 5,2 5,9 6,3 6,5 8,7
 
Nettoomsättning, förändring  
Nettoomsättning 6 046 5 695 6 493 6 218 5 784 5 107
Nettoomsättning jämfört med
motsvarande period föregående år
5 695 6 493 6 218 5 784 5 107 na
Nettoomsättning, förändring 351 -798 275 434 677 na
Minus: Strukturella förändringar - - - 375 708 na
Minus: Valutakursförändringar -125 -70 129 217 30 na
Organisk tillväxt 476 -728 146 -158 -61 na
     
Strukturella förändringar, % - - - 6,5 13,9 na
Organisk tillväxt, % 8,4 -11,2 2,3 -2,8 -1,2 na
             
* Jämförelsesiffrorna för 2020 har räknats om som en följd av förändringen i redovisningen av molntjänstarrangemang.            

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Delårsrapport Q4 2021

28 januari 2022

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2021

14 mars 2022

Tyst period – Q1 2022

26 mars 2022 - 25 april 2022