Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Avstämning alternativa nyckeltal
SEKm 2019
Q2
2019
Q1
2018
Q4
2018
Q3
2018
Q2
2018
Q1
Jämförelsestörande poster
Förvärv, integration och fabriksomstruktureringar 1 -2 -15 -7 -13 -3
- varav nedskrivning av övriga anläggningstillgångar - - - - - -
Omvärdering av villkorade köpeskillingar - - 0 -6 19 8
Omvärdering av tillgångar som innehas för försäljning - - - - - -
Andra jämförelsestörande poster -3 0 0 -1 4 -3
Jämförelsestörande poster* -2 -2 -15 -14 10 2
*Motsvarande rad i koncernens resultaträkning
Nettoomsättning - - 0 0 - -
Kostnad för sålda varor 3 -1 6 -1 -1 -1
Övriga rörelseintäkter - - - - 4 -
Försäljningskostnader - - 0 -1 - -
Totala administrativa kostnader -5 -1 -21 -12 7 3
Summa -2 -2 -15 -14 10 2
Rörelseresultat, justerat
Rörelseresultat 159 164 159 180 155 166
Minus: Jämförelsestörande poster -2 -2 -15 -14 10 2
Rörelseresultat, justerat 161 166 174 194 145 164
Nettointäkter 1 583 1 559 1 646 1 538 1 472 1 562
Rörelsemarginal, justerad, % 10,2 10,6 10,6 12,6 9,9 10,5
EBITDA, justerad
Rörelseresultat 159 164 159 180 155 166
Minus: Avskrivning -74 -74 -52 -55 -54 -57
Minus: Amortering -3 -3 -3 -3 -3 -3
Minus: Nedskrivning av övriga anläggningstillgångar - - - - - -
EBITDA 236 241 214 238 212 226
Minus: Jämförelsestörande poster (exklusive nedskrivning av
goodwill, varumärken och övriga anläggningstillgångar)
-2 -2 -15 -14 10 2
EBITDA, justerad 238 243 229 252 202 224
Sysselsatt kapital
Totala tillgångar 9 410 9 854 9 168 9 191 9 078 9 650
Minus: Uppskjuten skatteskuld 792 768 754 794 786 731
Minus: Övriga långfristiga skulder - - - - - 135
Minus: Långfristiga avsättningar