Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Avstämning alternativa nyckeltal
SEKm 2021
Q3
2021
Q2
2021
Q1
2020
Q4
2020
Q3
2020
Q2
Jämförelsestörande poster
Förvärv, integration och omstruktureringar -1 -1 -4 -2 -43 -5
- varav nedskrivning av övriga anläggningstillgångar - - - 1 -12 -
Omvärdering av villkorade köpeskillingar - - - - - -
Omvärdering av tillgångar som innehas för försäljning - - - - - -
Andra jämförelsestörande poster - - - - - -
Jämförelsestörande poster* -1 -1 -4 -2 -43 -5
*Motsvarande rad i koncernens resultaträkning
Nettoomsättning - 0 - - - -
Kostnad för sålda varor - - - 0 -19 0
Övriga rörelseintäkter - - - - - -
Försäljningskostnader - - - 0 -12 0
Totala administrativa kostnader -1 -1 -4 -2 -12 -5
Summa -1 -1 -4 -2 -43 -5
Rörelseresultat, justerat
Rörelseresultat 189 139 107 121 87 105
Minus: Jämförelsestörande poster -1 -1 -4 -2 -43 -5
Rörelseresultat, justerat 190 140 111 123 130 110
Nettointäkter 1 566 1 420 1 398 1 466 1 474 1 237
Rörelsemarginal, justerad, % 12,1 9,9 7,9 8,4 8,8 8,9
EBITDA, justerad
Rörelseresultat 189 139 107 121 87 105
Minus: Avskrivning -64 -61 -62 -70 -64 -65
Minus: Amortering -3 -2 -3 -2 -3 -2
Minus: Nedskrivning av övriga anläggningstillgångar - -1 - 0 -10 -1
EBITDA 256 203 172 193 164 173
Minus: Jämförelsestörande poster (exklusive nedskrivning av
goodwill, varumärken och övriga anläggningstillgångar)
-1 -1 -4 -3 -31 -5
EBITDA, justerad 257 204 176 196 195 178
Sysselsatt kapital
Totala tillgångar 9 597 9 269 9 497 9 257 9 619 9 384
Minus: Uppskjuten skatteskuld 883 872 868 837 814 798