Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Avstämning alternativa nyckeltal
SEKm 2020
Q1
2019
Q4
2019
Q3
2019
Q2
2019
Q1
2018
Q4
Jämförelsestörande poster
Förvärv, integration och omstruktureringar -3 -7 -5 1 -2 -15
- varav nedskrivning av övriga anläggningstillgångar - - - - - -
Omvärdering av villkorade köpeskillingar - - - - - 0
Omvärdering av tillgångar som innehas för försäljning - - - - - -
Andra jämförelsestörande poster - - - -3 0 0
Jämförelsestörande poster* -3 -7 -5 -2 -2 -15
*Motsvarande rad i koncernens resultaträkning
Nettoomsättning - - - - - 0
Kostnad för sålda varor - - - 3 -1 6
Övriga rörelseintäkter - - - - - -
Försäljningskostnader - -4 -2 - - 0
Totala administrativa kostnader -3 -3 -3 -5 -1 -21
Summa -3 -7 -5 -2 -2 -15
Rörelseresultat, justerat
Rörelseresultat 149 209 195 159 164 159
Minus: Jämförelsestörande poster -3 -7 -5 -2 -2 -15
Rörelseresultat, justerat 152 216 200 161 166 174
Nettointäkter 1 518 1 722 1 629 1 583 1 559 1 646
Rörelsemarginal, justerad, % 10,0 12,5 12,3 10,2 10,6 10,6
EBITDA, justerad
Rörelseresultat 149 209 195 159 164 159
Minus: Avskrivning -66 -69 -73 -74 -74 -52
Minus: Amortering -3 -3 -2 -3 -3 -3
Minus: Nedskrivning av övriga anläggningstillgångar -2 -2 - - - -
EBITDA 220 283 270 236 241 214
Minus: Jämförelsestörande poster (exklusive nedskrivning av
goodwill, varumärken och övriga anläggningstillgångar)
-3 -7 -5 -2 -2 -15
EBITDA, justerad 223 290 275 238 243 229