Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Avstämning alternativa nyckeltal
SEKm Jan 2021-
Dec 2021
Okt 2020-
Sep 2021
Jul 2020-
Jun 2021
Apr 2020-
Mar 2021
Jan 2020-
Dec 2020
Okt 2019-
Sep 2020
Jämförelsestörande poster
Förvärv, integration och omstruktureringar -6 -8 -50 -54 -53 -58
- varav nedskrivning av övriga anläggningstillgångar - 1 -11 -11 -11 -12
Omvärdering av villkorade köpeskillingar - - - - - -
Omvärdering av tillgångar som innehas för försäljning - - - - - -
Andra jämförelsestörande poster - - - - - -
Jämförelsestörande poster -6 -8 -50 -54 -53 -58
Motsvarande rad i koncernens resultaträkning:
Nettoomsättning - - - - - -
Kostnad för sålda varor 1 0 -19 -19 -19 -19
Övriga rörelseintäkter - - - - - -
Försäljningskostnader - - -12 -12 -12 -16
Totala administrativa kostnader -7 -8 -19 -23 -22 -23
Summa -6 -8 -50 -54 -53 -58
Rörelseresultat, justerat
Rörelseresultat * 565 522 425 400 442 537
Minus: Jämförelsestörande poster -6 -8 -50 -54 -53 -58
Rörelseresultat, justerat * 571 530 475 454 495 595
Nettointäkter 6 046 5 850 5 758 5 575 5 695 5 951
Rörelsemarginal, justerad, % * 9,4 9,1 8,2 8,1 8,7 10,0
EBITDA, justerad
Rörelseresultat * 565 522 425 400 442 537
Minus: Avskrivning * -250 -261 -263 -266 -270 -267
Minus: Amortering -10 -10 -10 -10 -10 -11
Minus: Nedskrivning av övriga anläggningstillgångar -1 -1 -11 -11 -13 -15
EBITDA * 826 794 709 687 735 830
Minus: Jämförelsestörande poster (exklusive nedskrivning av
goodwill, varumärken och övriga anläggningstillgångar)
-6 -9 -39 -43 -42 -46
EBITDA, justerad * 832 803 748 730 777 876
Sysselsatt kapital
Totala tillgångar * 9 549 9 544 9 224 9 464 9 228 9 595
Minus: Uppskjuten skatteskuld * 863 881 871 867 836 813
Minus: Övriga långfristiga skulder - - - - - -