Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens balansräkning i sammandrag
Mkr 2021
30 Sep
2021
30 Jun
2021
31 Mar
2020
31 Dec
2020
30 Sep
2020
30 Jun
Immateriella anläggningstillgångar 5 617 5 593 5 633 5 563 5 708 5 684
Materiella anläggningstillgångar 1 561 1 555 1 566 1 560 1 623 1 612
Uppskjuten skattefordran 29 26 23 20 25 10
Finansiella derivatinstrument 0 0 - - - -
Övriga finansiella placeringar 4 5 4 3 3 2
Summa anläggningstillgångar 7 211 7 179 7 226 7 146 7 359 7 308
Varulager 863 925 937 952 986 1 141
Övriga kortfristiga tillgångar 1 018 893 890 763 944 820
Finansiella derivatinstrument 0 0 - - - -
Likvida medel 505 272 444 396 330 115
Summa omsättningstillgångar 2 386 2 090 2 271 2 111 2 260 2 076
Tillgångar som innehas för försäljning - - - - - -
Summa tillgångar 9 597 9 269 9 497 9 257 9 619 9 384
Eget kapital 4 444 4 297 4 419 4 179 4 401 4 323
Långfristig upplåning 2 158 2 151 98 111 122 2 236
Uppskjuten skatteskuld 883 872 868 837 814 798
Finansiella derivatinstrument - - - - 1 3
Övriga långfristiga skulder - - - - - -
Avsättningar för pensioner och andra långfristiga personalutfästelser 466 442 453 512 522 527
Övriga avsättningar - 1 - 5 6 -
Summa långfristiga skulder 3 507 3 466 1 419 1 465 1 465 3 564
Kortfristig upplåning 305 304 2 388 2 368 2 436 314
Finansiella derivatinstrument 1 3 53 54 54 53
Övriga kortfristiga skulder 1 333 1 188 1 190 1 167 1 235 1 124
Avsättningar 7 11 28 24 28 6
Summa kortfristiga skulder 1 646 1 506 3 659 3 613 3 753 1 497
Skulder direkt relaterade till tillgångar som innehas för försäljning - - - - - -
Summa eget kapital och skulder 9 597 9 269 9 497 9 257 9 619 9 384

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2021

28 december 2021 - 27 januari 2022

Delårsrapport Q4 2021

28 januari 2022

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2021

14 mars 2022