Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens balansräkning i sammandrag
Mkr 2019
30 Jun
2019
31 Mar
2018
31 Dec
2018
30 Sep
2018
30 Jun
2018
31 Mar
Immateriella anläggningstillgångar 5 733 5 686 5 626 5 666 5 711 5 657
Materiella anläggningstillgångar (1) 1 555 1 575 1 354 1 362 1 379 1 373
Uppskjuten skattefordran 11 12 16 18 23 19
Finansiella derivatinstrument - - - - - -
Övriga finansiella placeringar 11 12 11 11 12 13
Summa anläggningstillgångar 7 310 7 285 7 007 7 057 7 125 7 062
Varulager 907 848 765 792 841 792
Övriga kortfristiga tillgångar 985 1 009 844 1 031 999 1 095
Finansiella derivatinstrument - 1 1 3 4 1
Likvida medel 208 711 551 308 109 700
Summa omsättningstillgångar 2 100 2 569 2 161 2 134 1 953 2 588
Tillgångar som innehas för försäljning - - - - - -
Summa tillgångar 9 410 9 854 9 168 9 191 9 078 9 650
Eget kapital 3 955 4 107 3 968 3 848 3 761 4 058
Långfristig upplåning (1) 2 240 2 242 2 076 2 085 2 098 1 796
Uppskjuten skatteskuld 792 768 754 794 786 731
Finansiella derivatinstrument 7 5 3 2 4 2
Övriga långfristiga skulder - - - - - 135
Avsättningar för pensioner och andra långfristiga personalutfästelser 475 460 419 410 403 393
Övriga avsättningar 6 6 9 6 6 5
Summa långfristiga skulder 3 520 3 481 3 261 3 297 3 297 3 062
Kortfristig upplåning (1) 615 778 500 499 506 999
Finansiella derivatinstrument 70 62 61 60 61 71
Övriga kortfristiga skulder 1 239 1 407 1 355 1 482 1 452 1 459
Avsättningar 11 19 23 5 1 1
Summa kortfristiga skulder 1 935 2 266 1 939 2 046 2 020 2 530
Skulder direkt relaterade till tillgångar som innehas för försäljning - - - - - -
Summa eget kapital och skulder 9 410 9 854 9 168 9 191 9 078 9 650
             
 (1) Tillgångar med nyttjanderätt och motsvarande leasingskulder ingår från den 1 januari 2019 i materiella anläggningstillgångar respektive lång- och kortfristiga lån. Jämförelesetalen har inte räknats om.          

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2019

25 september 2019 - 24 oktober 2019

Delårsrapport Q3 2019

25 oktober 2019

Tyst period – Q4 2019

29 december 2019 - 28 januari 2020