Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens balansräkning i sammandrag
Mkr 2020
31 Mar
2019
31 Dec
2019
30 Sep
2019
30 Jun
2019
31 Mar
2018
31 Dec
Immateriella anläggningstillgångar 5 883 5 684 5 779 5 733 5 686 5 626
Materiella anläggningstillgångar 1 629 1 559 1 564 1 555 1 575 1 354
Uppskjuten skattefordran 14 9 13 11 12 16
Finansiella derivatinstrument - - - - - -
Övriga finansiella placeringar 3 7 8 11 12 11
Summa anläggningstillgångar 7 529 7 259 7 364 7 310 7 285 7 007
Varulager 1 104 888 903 907 848 765
Övriga kortfristiga tillgångar 1 008 934 1 072 985 1 009 844
Finansiella derivatinstrument - - - - 1 1
Likvida medel 619 579 337 208 711 551
Summa omsättningstillgångar 2 731 2 401 2 312 2 100 2 569 2 161
Tillgångar som innehas för försäljning - - - - - -
Summa tillgångar 10 260 9 660 9 676 9 410 9 854 9 168
Eget kapital 4 445 4 197 4 102 3 955 4 107 3 968
Långfristig upplåning 912 939 911 2 240 2 242 2 076
Uppskjuten skatteskuld 814 803 801 792 768 754
Finansiella derivatinstrument 3 3 6 7 5 3
Övriga långfristiga skulder - - - - - -
Avsättningar för pensioner och andra långfristiga personalutfästelser 519 499 522 475 460 419
Övriga avsättningar - 5 5 6 6 9
Summa långfristiga skulder 2 248 2 249 2 245 3 520 3 481 3 261
Kortfristig upplåning 2 055 1 870 1 904 615 778 500
Finansiella derivatinstrument 68 68 69 70 62 61
Övriga kortfristiga skulder 1 437 1 271 1 349 1 239 1 407 1 355
Avsättningar 7 5 7 11 19 23
Summa kortfristiga skulder 3 567 3 214 3 329 1 935 2 266 1 939
Skulder direkt relaterade till tillgångar som innehas för försäljning - - - - - -
Summa eget kapital och skulder 10 260 9 660 9 676 9 410 9 854 9 168

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q2 2020

14 juni 2020 - 13 juli 2020

Delårsrapport Q2 2020

14 juli 2020

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020