Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens balansräkning i sammandrag
Mkr 2021
31 Dec
2020
31 Dec
2019
31 Dec
2018
31 Dec
2017
31 Dec
2016
31 Dec
Immateriella anläggningstillgångar * 5 582 5 530 5 684 5 626 5 490 5 354
Materiella anläggningstillgångar (1) 1 576 1 560 1 559 1 354 1 338 1 700
Uppskjuten skattefordran * 42 21 9 16 20 54
Finansiella derivatinstrument 2 0 0 0 0 0
Övriga finansiella placeringar 5 3 7 11 11 13
Summa anläggningstillgångar * 7 207 7 114 7 259 7 007 6 859 7 121
Varulager 843 952 888 765 745 780
Övriga kortfristiga tillgångar * 806 766 934 844 889 1 024
Finansiella derivatinstrument 1 0 - 1 0 4
Likvida medel 692 396 579 551 759 298
Summa omsättningstillgångar * 2 342 2 114 2 401 2 161 2 393 2 106
Tillgångar som innehas för försäljning - - - - - 9
Summa tillgångar * 9 549 9 228 9 660 9 168 9 252 9 236
Eget kapital * 4 515 4 153 4 197 3 968 3 818 4 199
Långfristig upplåning (1) 2 162 111 939 2 076 1 715 2 666
Uppskjuten skatteskuld * 863 836 803 754 703 586
Finansiella derivatinstrument - 0 3 3 2 12
Övriga långfristiga skulder - 0 - - 138 -
Avsättningar för pensioner och andra långfristiga personalutfästelser 505 512 499 419 374 396
Övriga avsättningar - 5 5 9 5 22
Summa långfristiga skulder * 3 530 1 464 2 249 3 261 2 937 3 682
Kortfristig upplåning (1) 206 2 368 1 870 500 999 2
Finansiella derivatinstrument 0 54 68 61 71 54
Övriga kortfristiga skulder * 1 293 1 165 1 271 1 355 1 424 1 235
Avsättningar 5 24 5 23 3 64
Summa kortfristiga skulder * 1 504 3 611 3 214 1 939 2 497 1 355
Summa eget kapital och skulder * 9 549 9 228 9 660 9 168 9 252 9 236
             
 (1) Tillgångar med nyttjanderätt och motsvarande leasingskulder ingår från den 1 januari 2019 i materiella anläggningstillgångar respektive lång- och kortfristiga lån. Jämförelesetalen har inte räknats om.        
* Jämförelsesiffrorna för 2020 har räknats om som en följd av förändringen i redovisningen av molntjänstarrangemang.            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Delårsrapport Q4 2021

28 januari 2022

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2021

14 mars 2022

Tyst period – Q1 2022

26 mars 2022 - 25 april 2022