Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Finansnetto
MKR 2021
Jan-Dec
2021
Jan-Sep
2021
Jan-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
Valutakursdifferenser på likvida medel i utländsk valuta 33 24 25 31 -10 -44
Övriga externa finansiella intänkter 2 1 0 0 2 1
Orealiserade vinster på ränteswappar i enskild valuta 7 4 3 1 1 1
Övriga finansiella intäkter 9 5 3 1 3 2
Räntekostnader extern upplåning samt realiserade förluster på ränteswappar i enskild valuta -33 -24 -16 -8 -32 -24
Räntekostnader, villkorad köpeskilling - - - - - -
Avgift köpoption för inlösen av säkerställt företagsobligationslån - - - - - -
Avskrivning av aktiverade transaktionskostnader -3 -2 -2 -1 -2 -1
Orealiserade förluster på ränteswappar i enskild valuta - - - - - -1
Övriga finansiella kostnader -13 -11 -7 -3 -18 -13
Övriga finansiella kostnader -49 -37 -25 -12 -52 -39
Finansnetto -7 -8 3 20 -59 -81

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Delårsrapport Q4 2021

28 januari 2022

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2021

14 mars 2022

Tyst period – Q1 2022

26 mars 2022 - 25 april 2022