Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Finansnetto
MKR 2020
Q1
2019
Q4
2019
Q3
2019
Q2
2019
Q1
2018
Q4
Valutakursdifferenser på likvida medel i utländsk valuta -78 13 -8 -12 -12 4
Övriga externa finansiella intänkter 1 0 1 0 1 1
Orealiserade vinster på ränteswap i enskild valuta - 0 - - - -
Övriga finansiella intäkter 1 0 1 0 1 1
Räntekostnader extern upplåning samt realiserade förluster på ränteswap i enskild valuta -7 -6 -8 -8 -7 -7
Räntekostnader, villkorad köpeskilling - - - - -4 -6
Avgift köpoption för inlösen av säkerställt företagsobligationslån - - - - - -
Avskrivning av aktiverade transaktionskostnader 0 0 0 -1 0 0
Orealiserade förluster på ränteswap i enskild valuta 0 3 2 -3 -3 -2
Övriga finansiella kostnader -5 -6 -7 -6 -8 -6
Övriga finansiella kostnader -12 -9 -13 -18 -22 -21
Finansnetto -89 4 -20 -30 -33 -16

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q2 2020

14 juni 2020 - 13 juli 2020

Delårsrapport Q2 2020

14 juli 2020

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020