Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
Mkr 2021
Jan-Dec
2021
Jan-Sep
2021
Jan-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital * 675 471 271 122 603 440
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 183 19 -62 -68 38 -109
Kassaflöde från den löpande verksamheten * 858 490 209 54 641 331
Kassaflöde från investeringar i materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar * -194 -139 -96 -43 -275 -217
Övrigt kassaflöde från investeringsverksamheten 3 2 3 2 1 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten * -191 -137 -93 -41 -274 -217
Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten 667 353 116 13 367 114
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -436 -275 -259 -17 -476 -315
Periodens kassaflöde 231 78 -143 -4 -109 -201
Likvida medel vid periodens början 396 396 396 396 579 579
Periodens kassaflöde 231 78 -143 -4 -109 -201
Valutakursdifferenser 65 31 19 52 -74 -48
Likvida medel vid periodens slut 692 505 272 444 396 330
Likvida medel vid periodens slut 692 505 272 444 396 330
Likvida medel hos tillgångar som innehas för försäljning vid periodens slut - - - - - -
Totala likvida medel vid periodens slut 692 505 272 444 396 330
             
* Jämförelsesiffrorna för 2021 och 2020 har räknats om som en följd av förändringen i redovisningen av molntjänstarrangemang.

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Delårsrapport Q4 2021

28 januari 2022

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2021

14 mars 2022

Tyst period – Q1 2022

26 mars 2022 - 25 april 2022