Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
Mkr 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital * 675 603 908 792 532 813
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 183 38 -184 -164 180 76
Kassaflöde från den löpande verksamheten * 858 641 724 628 712 889
Kassaflöde från investeringar i materiella anläggningstillgångar och immateriella tillgångar * -194 -275 -186 -184 -157 -170
Övrigt kassaflöde från investeringsverksamheten 3 1 -144 0 135 -152
Kassaflöde från investeringsverksamheten * -191 -274 -330 -184 -22 -322
Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten 667 367 394 444 690 567
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -436 -476 -362 -665 -238 -534
Periodens kassaflöde 231 -109 32 -221 452 33
Likvida medel vid periodens början 396 579 551 759 298 246
Periodens kassaflöde 231 -109 32 -221 452 33
Valutakursdifferenser från likvida medel 65 -74 -4 13 9 19
Likvida medel vid periodens slut 692 396 579 551 759 298
             
* Jämförelsesiffrorna för 2020 har räknats om som en följd av förändringen i redovisningen av molntjänstarrangemang.
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Delårsrapport Q4 2021

28 januari 2022

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2021

14 mars 2022

Tyst period – Q1 2022

26 mars 2022 - 25 april 2022