Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
Mkr 2019
Q2
2019
Q1
2018
Q4
2018
Q3
2018
Q2
2018
Q1
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital (1)
201 204 211 226 165 190
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -204 -50 77 24 -46 -219
Kassaflöde från den löpande verksamheten -3 154 288 250 119 -29
Kassaflöde från investeringar i materiella anläggningstillgångar
och immateriella tillgångar
-38 -43 -48 -44 -51 -41
Övrigt kassaflöde från investeringsverksamheten 2 -146 0 0 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -36 -189 -48 -44 -51 -41
Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten -39 -35 240 206 68 -70
Kassaflöde från finansieringsverksamheten (1) -466 190 0 -4 -661 -
Periodens kassaflöde -505 155 240 202 -593 -70
Likvida medel vid periodens början 711 551 308 109 700 759
Periodens kassaflöde -505 155 240 202 -593 -70
Valutakursdifferenser 2 5 3 -3 2 11
Likvida medel vid periodens slut 208 711 551 308 109 700
 
Likvida medel vid periodens slut 208 711 551 308 109 700
Likvida medel hos tillgångar som innehas för försäljning vid periodens slut - - - - - -
Totala likvida medel vid periodens slut 208 711 551 308 109 700
           
(1) Återbetalningar av leasingskulder redovisas från och med 1 januari 2019 som kassaflöde från finansieringsverksamheten, medan det enligt IAS 17 redovisades som kassaflöde från den löpande verksamheten. Jämförelsetal har inte räknats om.          

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2019

25 september 2019 - 24 oktober 2019

Delårsrapport Q3 2019

25 oktober 2019

Tyst period – Q4 2019

29 december 2019 - 28 januari 2020