Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
Mkr 2020
Q1
2019
Q4
2019
Q3
2019
Q2
2019
Q1
2018
Q4
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
166 254 249 201 204 211
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital -99 64 6 -204 -50 77
Kassaflöde från den löpande verksamheten 67 318 255 -3 154 288
Kassaflöde från investeringar i materiella anläggningstillgångar
och immateriella tillgångar
-87 -49 -56 -38 -43 -48
Övrigt kassaflöde från investeringsverksamheten - 0 0 2 -146 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -87 -49 -56 -36 -189 -48
Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten -20 269 199 -39 -35 240
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 93 -18 -68 -466 190 0
Periodens kassaflöde 73 251 131 -505 155 240
Likvida medel vid periodens början 579 337 208 711 551 308
Periodens kassaflöde 73 251 131 -505 155 240
Valutakursdifferenser -33 -9 -2 2 5 3
Likvida medel vid periodens slut 619 579 337 208 711 551
 
Likvida medel vid periodens slut 619 579 337 208 711 551
Likvida medel hos tillgångar som innehas för försäljning vid periodens slut - - - - - -
Totala likvida medel vid periodens slut 619 579 337 208 711 551

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q2 2020

14 juni 2020 - 13 juli 2020

Delårsrapport Q2 2020

14 juli 2020

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020