Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
Mkr 2021
Q3
2021
Q2
2021
Q1
2020
Q4
2020
Q3
2020
Q2
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital
209 160 125 168 162 122
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 81 6 -68 147 151 -161
Kassaflöde från den löpande verksamheten 290 166 57 315 313 -39
Kassaflöde från investeringar i materiella anläggningstillgångar
och immateriella tillgångar
-52 -64 -46 -63 -61 -79
Övrigt kassaflöde från investeringsverksamheten -1 1 2 1 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -53 -63 -44 -62 -61 -79
Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten 237 103 13 253 252 -118
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -16 -242 -17 -161 -19 -389
Periodens kassaflöde 221 -139 -4 92 233 -507
Likvida medel vid periodens början 272 444 396 330 115 619
Periodens kassaflöde 221 -139 -4 92 233 -507
Valutakursdifferenser 12 -33 52 -26 -18 3
Likvida medel vid periodens slut 505 272 444 396 330 115
 
Likvida medel vid periodens slut 505 272 444 396 330 115
Likvida medel hos tillgångar som innehas för försäljning vid periodens slut - - - - - -
Totala likvida medel vid periodens slut 505 272 444 396 330 115

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2021

28 december 2021 - 27 januari 2022

Delårsrapport Q4 2021

28 januari 2022

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2021

14 mars 2022