Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag
Mkr Jan 2021-
Dec 2021
Okt 2020-
Sep 2021
Jul 2020-
Jun 2021
Apr 2020-
Mar 2021
Jan 2020-
Dec 2020
Okt 2019-
Sep 2020
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av
rörelsekapital *
675 634 592 562 603 694
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 183 166 236 69 38 -45
Kassaflöde från den löpande verksamheten * 858 800 828 631 641 649
Kassaflöde från investeringar i materiella anläggningstillgångar
och immateriella tillgångar *
-194 -197 -211 -234 -275 -266
Övrigt kassaflöde från investeringsverksamheten 3 3 4 3 1 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten * -191 -194 -207 -231 -274 -266
Kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten 667 606 621 400 367 383
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -436 -436 -439 -586 -476 -333
Periodens kassaflöde 231 170 182 -186 -109 50
Likvida medel vid periodens början 396 330 115 619 579 337
Periodens kassaflöde 231 170 182 -186 -109 50
Valutakursdifferenser 65 5 -25 11 -74 -57
Likvida medel vid periodens slut 692 505 272 444 396 330
 
Likvida medel vid periodens slut 692 505 272 444 396 330
Likvida medel hos tillgångar som innehas för försäljning vid periodens slut - - - - - -
Totala likvida medel vid periodens slut 692 505 272 444 396 330
             
* Jämförelsesiffrorna för 2021 och 2020 har räknats om som en följd av förändringen i redovisningen av molntjänstarrangemang.            

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Delårsrapport Q4 2021

28 januari 2022

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2021

14 mars 2022

Tyst period – Q1 2022

26 mars 2022 - 25 april 2022