Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Nettoskuld
Mkr 2021
30 Sep
2021
30 Jun
2021
31 Mar
2020
31 Dec
2020
30 Sep
2020
30 Jun
Långfristig upplåning från kreditinstitut, brutto 2 071 2 064 - - - 2 112
Kortfristig upplåning från kreditinstitut, brutto - - 2 080 2 054 2 121 -
Företagscertifikat 250 250 250 250 250 249
Utnyttjad checkkredit - - - - - -
Säkerställda företagsobligationer - - - - - -
Leasingskulder 150 149 156 176 188 189
Finansiella derivatintstrument 1 2 53 54 55 56
Säljarrevers - - - - - -
Räntekostnader - - 2 1 1 1
Extern upplåning 2 472 2 465 2 541 2 535 2 615 2 607
Utestående lån - - - - - -
Likvida medel -505 -272 -444 -396 -330 -115
Likvida medel hos tillgångar som innehas för försäljning - - - - - -
Nettoskuld 1 967 2 193 2 097 2 139 2 285 2 492
Nettoskuld/soliditet, % 44,3 51,0 47,5 51,2 51,9 57,6
Soliditet, % 46,3 46,4 46,5 45,1 45,8 46,1

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Stora Aktiedagen i Stockholm

30 november 2021

Tyst period – Q4 2021

28 december 2021 - 27 januari 2022

Delårsrapport Q4 2021

28 januari 2022