Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Nettoskuld
Mkr 2020
30 Sep
2020
30 Jun
2020
31 Mar
2019
31 Dec
2019
30 Sep
2019
30 Jun
Långfristig upplåning från kreditinstitut, brutto - 2 112 800 800 800 2 119
Kortfristig upplåning från kreditinstitut, brutto 2 121 - 1 693 1 306 1 337 -
Företagscertifikat 250 249 300 499 500 549
Utnyttjad checkkredit - - - - - -
Säkerställda företagsobligationer - - - - - -
Leasingskulder 188 189 173 204 180 189
Finansiella derivatintstrument 55 56 71 71 75 77
Säljarrevers - - - - - -
Räntekostnader 1 1 2 1 1 1
Extern upplåning 2 615 2 607 3 039 2 881 2 893 2 935
Utestående lån - - - - - -
Likvida medel -330 -115 -619 -579 -337 -208
Likvida medel hos tillgångar som innehas för försäljning - - - - - -
Nettoskuld 2 285 2 492 2 420 2 302 2 556 2 727
Nettoskuld/soliditet, % 51,9 57,6 54,4 54,8 62,3 69,0
Soliditet, % 45,8 46,1 43,3 43,4 42,4 42,0

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q4 2020

28 december 2020 - 27 januari 2021

Delårsrapport Q4 2020

28 januari 2021

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2020

15 mars 2021 - 15 mars 2021