Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Nettoskuld
Mkr 2019
30 Jun
2019
31 Mar
2018
31 Dec
2018
30 Sep
2018
30 Jun
2018
31 Mar
Långfristig upplåning från kreditinstitut, brutto 2 119 2 100 2 078 2 087 2 101 1 799
Kortfristig upplåning från kreditinstitut, brutto - - - - - 1 000
Företagscertifikat 549 710 500 500 500 -
Utnyttjad checkkredit - - - - 7 -
Säkerställda företagsobligationer - - - - - -
Leasingskulder (1) 189 211 - - - -
Finansiella derivatintstrument 77 66 63 59 61 72
Säljarrevers - - - - - -
Räntekostnader 1 2 1 1 1 2
Extern upplåning 2 935 3 089 2 642 2 647 2 670 2 873
Utestående lån - - - - - -
Likvida medel -208 -711 -551 -308 -109 -700
Likvida medel hos tillgångar som innehas för försäljning - - - - - -
Nettoskuld 2 727 2 378 2 091 2 339 2 561 2 173
Nettoskuld/soliditet, % 69,0 57,9 52,7 60,8 68,1 53,5
Soliditet, % 42,0 41,7 43,3 41,9 41,4 42,1
             
 (1) Leasingskulderna reltaterade till de leasade tillgångarna med nyttjanderätt är från den 1 januari 2019 inkluderade i extern upplåning. Jämförelesetalen har inte räknats om.          

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2019

25 september 2019 - 24 oktober 2019

Delårsrapport Q3 2019

25 oktober 2019

Tyst period – Q4 2019

29 december 2019 - 28 januari 2020