Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Nyckeltal
Mkr 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Resultat
Nettoomsättning 6 046 5 695 6 493 6 218 5 784 5 107
Nettoomsättning, förändring i % 6,2 -12,3 4,4 7,5 13,3 n/a
Underliggande nettoomsättning, förändring i % 8,4 -11,2 2,3 -2,8 -1,2 n/a
Bruttomarginal, % 35,5 34,7 36,7 36,7 36,4 39,6
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (1) * -250 -270 -290 -218 -218 -206
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -10 -10 -11 -12 -11 -5
Nedskrivning av övriga anläggningstillgångar -1 -13 -2 - -9 -2
Rörelseresultat, justerat (1) * 571 495 743 677 604 695
Rörelsemarginal, justerad, % (1) * 9,4 8,7 11,4 10,9 10,4 13,6
Rörelseresultat (EBIT) (1) * 565 442 727 660 527 635
Rörelsemarginal (EBIT), % (1) * 9,3 7,8 11,2 10,6 9,1 12,4
EBITDA, justerad (1) * 832 777 1 046 907 833 906
EBITDA (1) * 826 735 1 030 890 765 848
Vinstmarginal, % * 9,2 6,7 10,0 9,0 7,7 9,2
Segment
Förpackade varumärken
Nettoomsättning 4 686 4 527 4 709 na na na
Rörelseresultat, justerat * 577 649 730 na na na
Rörelsemarginal, justerad, % * 12,3 14,3 15,5 na na na
Lösviksgodis
Nettoomsättning 1 360 1 168 1 784 na na na
Rörelseresultat, justerat -6 -154 13 na na na
Rörelsemarginal, justerad, % -0,4 -13,2 0,7 na na na
Finansiell ställning
Rörelsekapital 363 540 589 402 232 572
Investeringar (1) * 230 357 235 184 157 170
Nettoskuld (1) 1 679 2 139 2 302 2 091 2 035 2 443
Sysselsatt kapital (1) * 7 388 7 198 7 576 7 027 6 979 7 329
Avkastning på sysselsatt kapital, % (rullande 12 månader) (1) * 7,9 6,0 10,0 9,5 8,2 11,1
Soliditet, % (1) * 47,3 45,0 43,4 43,3 41,3 45,5
Nettoskuld/soliditet (1) * 37,2 51,5 54,8 52,7 53,3 58,2
Avkastning på eget kapital, % (rullande 12 månader) * 10,5 6,4 11,9 12,2 6,2 -4,5
Eget kapital per aktie, kr * 15,7 14,4 14,5 13,7 13,2 14,5
Nettoskuld/underliggande EBITDA (rullande 12 månader) (1) * 2,0 2,8 2,2 2,3 2,4 2,4
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten (1) * 858 641 724 628 712 889
Investeringar i anläggningstillgångar * -191 -274 -330 -184 -22 -322
Kassaflöde efter investeringar (1) 667 367 394 444 690 567
Fritt kassaflöde i förhållande till börsvärde (1) 664 366 538 444 555 719
Fritt kassaflöde i förhållande till börsvärde (rullande 12 månader), % (1) 8,8 5,2 5,9 6,3 6,5 8,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr (1) * 3,0 2,2 2,5 2,2 2,5 3,1
Anställda
Medelantal anställda (2) 2 599 2 653 2 629 2 458 2 467 2 530
Aktiedata
Resultat per aktie, kr    
Före utspädning (3) * 1,64 0,92 1,74 1,69 -0,34 -0,67
Efter utspädning (3) * 1,64 0,92 1,74 1,68 -0,34 -0,67
Antal utestående aktier vid periodens slut (före utspädning) 287 028 670 288 619 299 288 619 299 288 619 299 288 619 299 288 619 299
Genomsnittligt antal aktier (före utspädning) (3) 287 480 924 286 590 993 286 578 395 286 492 413 286 320 464 286 193 024
Genomsnittligt antal aktier (efter utspädning) (3) 287 518 726 286 805 203 286 724 049 286 650 070 286 492 178 286 447 465
(1) Nyckeltal som har påverkats av IFRS 16 "Leasing" per den 1 januari 2019. Jämförelsetal har inte räknats om.
(2) Antalet medarbetare har justerats efter införandet av ett nyy koncerngemensamt HR-system. Jämförelsesiffror har inte räknats om.
(3) Cloetta har ingått terminskontrakt för att uppfylla sitt framtida åtagande att erbjuda aktier till deltagarna i de långsiktiga aktiebaserade incitamentsprogrammen.
Kontraktet har reglerats i det andra kvartalet 2021. Mellan den 1 till 9 november 2021 har Cloetta förvärvat 1 590 629 egna aktier för att fullgöra sin framtida
skyldighet att leverera aktier till deltagarna i det långsiktiga aktiebaserade incitamensprogrammet.
* Jämförelsesiffrorna för 2020 har räknats om som en följd av förändringen i redovisningen av molntjänstarrangemang.            

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Delårsrapport Q4 2021

28 januari 2022

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2021

14 mars 2022

Tyst period – Q1 2022

26 mars 2022 - 25 april 2022