Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Nyckeltal
Mkr 2019
Q2
2019
Q1
2018
Q4
2018
Q3
2018
Q2
2018
Q1
Resultat
Nettoomsättning 1 583 1 559 1 646 1 538 1 472 1 562
Nettoomsättning, förändring i % 7,5 -0,2 0,2 2,2 4,1 27,8
Underliggande nettoomsättning, förändring i % 5,7 -2,8 -3,2 -3,6 -4,9 1,1
Bruttomarginal, % 36,6 36,3 36,8 36,3 38,0 35,9
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar (1) -74 -74 -52 -55 -54 -57
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -3 -3 -3 -3 -3 -3
Nedskrivning av övriga anläggningstillgångar - - - - - -
Rörelseresultat, justerat (1) 161 166 174 194 145 164
Rörelsemarginal, justerad, % (1) 10,2 10,6 10,6 12,6 9,9 10,5
Rörelseresultat (EBIT) (1) 159 164 159 180 155 166
Rörelsemarginal (EBIT), % (1) 10,0 10,5 9,7 11,7 10,5 10,6
EBITDA, justerad (1) 238 243 229 252 202 224
EBITDA (1) 236 241 214 238 212 226
Vinstmarginal, % 8,1 8,4 8,7 10,9 8,7 7,9
Finansiell ställning
Rörelsekapital 660 453 402 478 505 458
Investeringar (1) 46 46 48 44 51 41
Nettoskuld (1) 2 727 2 378 2 091 2 339 2 561 2 173
Sysselsatt kapital (1) 7 362 7 654 7 027 6 904 6 833 7 319
Avkastning på sysselsatt kapital, % (rullande 12 månader) (1) 9,4 8,9 9,5 9,8 9,8 9,0
Soliditet, % (1) 42,0 41,7 43,3 41,9 41,4 42,1
Nettoskuld/soliditet (1) 69,0 57,9 52,7 60,8 68,1 53,5
Avkastning på eget kapital, % (rullande 12 månader) 12,3 11,9 12,2 8,9 8,5 6,6
Eget kapital per aktie, kr 13,7 14,2 13,7 13,3 13,0 14,1
Nettoskuld/underliggande EBITDA (rullande 12 månader) (1) 2,7 2,4 2,3 2,5 2,8 2,4
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten (1) -3 154 288 250 119 -29
Investeringar i anläggningstillgångar -36 -189 -48 -44 -51 -41
Kassaflöde efter investeringar (1) -39 -35 240 206 68 -70
Fritt kassaflöde i förhållande till börsvärde (1) -41 111 240 206 68 -70
Fritt kassaflöde i förhållande till börsvärde (rullande 12 månader), % (1) 5,9 9,0 6,3 5,8 4,5 4,0
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr (1) -0,0 0,5 1,0 0,9 0,4 -0,1
Anställda
Medelantal anställda (2) 2 623 2 557 2 452 2 416 2 459 2 477
Aktiedata
Resultat per aktie, kr
Före utspädning (3) 0,34 0,35 0,55 0,46 0,34 0,33