Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Nyckeltal
Mkr 2020
Q1
2019
Q4
2019
Q3
2019
Q2
2019
Q1
2018
Q4
Resultat
Nettoomsättning 1 518 1 722 1 629 1 583 1 559 1 646
Nettoomsättning, förändring i % -2,6 4,6 5,9 7,5 -0,2 0,2
Underliggande nettoomsättning, förändring i % -4,0 2,6 4,3 5,7 -2,8 -3,2
Bruttomarginal, % 35,6 37,7 36,0 36,6 36,3 36,8
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -66 -69 -73 -74 -74 -52
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -3 -3 -2 -3 -3 -3
Nedskrivning av övriga anläggningstillgångar -2 -2 - - - -
Rörelseresultat, justerat 152 216 200 161 166 174
Rörelsemarginal, justerad, % 10,0 12,5 12,3 10,2 10,6 10,6
Rörelseresultat (EBIT) 149 209 195 159 164 159
Rörelsemarginal (EBIT), % 9,8 12,1 12,0 10,0 10,5 9,7
EBITDA, justerad 223 290 275 238 243 229
EBITDA 220 283 270 236 241 214
Vinstmarginal, % 4,0 12,4 10,7 8,1 8,4 8,7
Finansiell ställning
Rörelsekapital 713 589 659 660 453 402
Investeringar 92 78 65 46 46 48
Nettoskuld 2 420 2 302 2 556 2 727 2 378 2 091
Sysselsatt kapital 8 002 7 576 7 514 7 362 7 654 7 027
Avkastning på sysselsatt kapital, % (rullande 12 månader) 9,1 10,0 9,4 9,4 8,9 9,5
Soliditet, % 43,3 43,4 42,4 42,0 41,7 43,3
Nettoskuld/soliditet 54,4 54,8 62,3 69,0 57,9 52,7
Avkastning på eget kapital, % (rullande 12 månader) 10,0 11,9 11,8 12,3 11,9 12,2
Eget kapital per aktie, kr 15,4 14,5 14,2 13,7 14,2 13,7
Nettoskuld/underliggande EBITDA (rullande 12 månader) 2,4 2,2 2,5 2,7 2,4 2,3
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten 67 318 255 -3 154 288
Investeringar i anläggningstillgångar -87 -49 -56 -36 -189 -48
Kassaflöde efter investeringar -20 269 199 -39 -35 240
Fritt kassaflöde i förhållande till börsvärde -20 269 199 -41 111 240
Fritt kassaflöde i förhållande till börsvärde (rullande 12 månader), % 6,0 5,9 6,2 5,9 9,0 6,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, kr 0,2 1,1 0,9 -0,0 0,5 1,0
Anställda
Medelantal anställda 2 709 2 688 2 652 2 623 2 557 2 452