Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Nyckeltal
Mkr 2021
Q3
2021
Q2
2021
Q1
2020
Q4
2020
Q3
2020
Q2
Resultat
Nettoomsättning 1 566 1 420 1 398 1 466 1 474 1 237
Nettoomsättning, förändring i % 6,2 14,8 -7,9 -14,9 -9,5 -21,9
Underliggande nettoomsättning, förändring i % 7,5 18,2 -4,2 -12,3 -7,3 -21,2
Bruttomarginal, % 35,2 37,1 33,3 37,0 29,4 37,2
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -64 -61 -62 -70 -64 -65
Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar -3 -2 -3 -2 -3 -2
Nedskrivning av övriga anläggningstillgångar - -1 - 0 -10 -1
Rörelseresultat, justerat 190 140 111 123 130 110
Rörelsemarginal, justerad, % 12,1 9,9 7,9 8,4 8,8 8,9
Rörelseresultat (EBIT) 189 139 107 121 87 105
Rörelsemarginal (EBIT), % 12,1 9,8 7,7 8,3 5,9 8,5
EBITDA, justerad 257 204 176 196 195 178
EBITDA 256 203 172 193 164 173
Vinstmarginal, % 11,4 8,6 9,1 9,8 4,3 11,1
Segment
Förpackade varumärken
Nettoomsättning 1 204 1 097 1 101 1 179 1 178 1 052
Rörelseresultat, justerat 181 136 135 171 154 169
Rörelsemarginal, justerad, % 15,0 12,4 12,3 14,5 13,1 16,1
Lösviksgodis
Nettoomsättning 362 323 297 287 296 185
Rörelseresultat, justerat 9 4 -24 -48 -24 -59
Rörelsemarginal, justerad, % 2,5 1,2 -8,1 -16,7 -8,1 -31,9
Finansiell ställning
Rörelsekapital 525 605 614 540 705 848
Investeringar 67 71 50 77 83 120
Nettoskuld 1 967 2 193 2 097 2 139 2 285 2 492
Sysselsatt kapital 7 374 7 197 7 411 7 224 7 536 7 456
Avkastning på sysselsatt kapital, % (rullande 12 månader) 7,5 6,3 5,5 6,3 7,3 8,9
Soliditet, % 46,3 46,4 46,5 45,1 45,8 46,1
Nettoskuld/soliditet 44,3 51,0 47,5 51,2 51,9 57,6
Avkastning på eget kapital, % (rullande 12 månader) 9,7 7,7 7,8 6,7 8,4 10,5
Eget kapital per aktie, kr 15,4 14,9 15,3 14,5 15,2 15,0
Nettoskuld/underliggande EBITDA (rullande 12 månader) 2,4 2,8 2,8 2,7 2,6 2,6
Kassaflöde
Kassaflöde från den löpande verksamheten 290 166