Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens resultaträkning i sammandrag
Mkr 2019
Jan-Jun
2019
Jan-Mar
2018
Jan-Dec
2018
Jan-Sep
2018
Jan-Jun
2018
Jan-Mar
Nettoomsättning 3 142 1 559 6 218 4 572 3 034 1 562
Kostnad för sålda varor -1 997 -993 -3 934 -2 894 -1 915 -1 002
Bruttoresultat 1 145 566 2 284 1 678 1 119 560
Övriga rörelseintäkter - - 4 4 4 -
Försäljningskostnader -496 -243 -1 025 -746 -516 -248
Totala administrativa kostnader -326 -159 -603 -435 -286 -146
Rörelseresultat (EBIT) 323 164 660 501 321 166
Omräkningsdifferenser lån samt likvida medel i utländsk valuta -24 -12 -16 -20 -25 -22
Övriga finansiella intäkter 1 1 5 4 4 0
Övriga finansiella kostnader -40 -22 -87 -66 -48 -20
Finansnetto -63 -33 -98 -82 -69 -42
Resultat före skatt 260 131 562 419 252 124
Skatt -64 -32 -79 -95 -60 -29
Resultat från kvarvarande verksamhet 196 99 483 324 192 95
Resultat från avyttrad verksamhet, efter skatt - - - - - -
Periodens resutat 196 99 483 324 192 95
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Kvarvarande verksamhet 196 99 483 324 192 95
Avyttrad verksamhet - - - - - -
196 99 483 324 192 95
Rörelseresultat, justerat 327 166 677 503 309 164

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2019

25 september 2019 - 24 oktober 2019

Delårsrapport Q3 2019

25 oktober 2019

Tyst period – Q4 2019

29 december 2019 - 28 januari 2020