Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens resultaträkning i sammandrag
Mkr 2021
Jan-Sep
2021
Jan-Jun
2021
Jan-Mar
2020
Jan-Dec
2020
Jan-Sep
2020
Jan-Jun
Nettoomsättning 4 384 2 818 1 398 5 695 4 229 2 755
Kostnad för sålda varor -2 841 -1 826 -933 -3 718 -2 795 -1 755
Bruttoresultat 1 543 992 465 1 977 1 434 1 000
Övriga rörelseintäkter - - - - - -
Försäljningskostnader -661 -453 -211 -951 -698 -450
Totala administrativa kostnader -447 -293 -147 -564 -395 -296
Rörelseresultat (EBIT) 435 246 107 462 341 254
Valutakursdifferenser på likvida medel i utländsk valuta 24 25 31 -10 -44 -33
Övriga finansiella intäkter 5 3 1 3 2 2
Övriga finansiella kostnader -37 -25 -12 -52 -39 -26
Finansnetto -8 3 20 -59 -81 -57
Resultat före skatt 427 249 127 403 260 197
Skatt -81 -47 -21 -122 -62 -45
Resultat från kvarvarande verksamhet 346 202 106 281 198 152
Resultat från avyttrad verksamhet, efter skatt - - - - - -
Periodens resutat 346 202 106 281 198 152
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Kvarvarande verksamhet 346 202 106 281 198 152
Avyttrad verksamhet - - - - - -
346 202 106 281 198 152
Rörelseresultat, justerat 441 251 111 515 392 262

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2021

28 december 2021 - 27 januari 2022

Delårsrapport Q4 2021

28 januari 2022

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2021

14 mars 2022