Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens resultaträkning i sammandrag
Mkr 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 5 695 6 493 6 218 5 784 5 107 5 674
Kostnad för sålda varor -3 718 -4 112 -3 934 -3 678 -3 084 -3 463
Bruttoresultat 1 977 2 381 2 284 2 106 2 023 2 211
Övriga rörelseintäkter - - 4 6 - 0
Försäljningskostnader -951 -1 011 -1 025 -972 -806 -949
Totala administrativa kostnader -564 -643 -603 -613 -582 -591
Rörelseresultat (EBIT) 462 727 660 527 635 671
Valutakursdifferenser på likvida medel i utländsk valuta -10 -19 -16 -17 -8 -1
Övriga finansiella intäkter 3 2 5 7 17 6
Övriga finansiella kostnader -52 -62 -87 -74 -175 -183
Finansnetto -59 -79 -98 -84 -166 -178
Resultat före skatt 403 648 562 443 469 493
Skatt -122 -150 -79 -206 -122 -107
Resultat från kvarvarande verksamhet 281 498 483 237 347 386
Resultat från avyttrad verksamhet, efter skatt - - - -334 -538 -
Periodens resutat 281 498 483 -97 -191 386
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Kvarvarande verksamhet 281 498 483 237 347 386
Avyttrad verksamhet - - - -334 -538 -
Rörelseresultat, justerat 515 743 677 604 695 690
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2021

28 december 2021 - 27 januari 2022

Delårsrapport Q4 2021

28 januari 2022

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2021

14 mars 2022