Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens resultaträkning i sammandrag
Mkr 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Nettoomsättning 6 218 5 784 5 107 5 674 5 313 4 893
Kostnad för sålda varor -3 934 -3 678 -3 084 -3 463 -3 325 -3 081
Bruttoresultat 2 284 2 106 2 023 2 211 1 988 1 812
Övriga rörelseintäkter 4 6 - 0 5 12
Försäljningskostnader -1 025 -972 -806 -949 -892 -850
Totala administrativa kostnader -603 -613 -582 -591 -524 -556
Rörelseresultat (EBIT) 660 527 635 671 577 418
Omräkningsdifferenser lån samt likvida medel i utländsk valuta -16 -17 -8 -1 -11 -12
Övriga finansiella intäkter 5 7 17 6 4 24
Övriga finansiella kostnader -87 -74 -175 -183 -232 -220
Finansnetto -98 -84 -166 -178 -239 -208
Resultat före skatt 562 443 469 493 338 210
Skatt -79 -206 -122 -107 -96 54
Resultat från kvarvarande verksamhet 483 237 347 386 242 264
Resultat från avyttrad verksamhet, efter skatt - -334 -538 - - -
Periodens resutat 483 -97 -191 386 242 264
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Kvarvarande verksamhet 483 237 347 386 242 264
Avyttrad verksamhet - -334 -538 - - -
Rörelseresultat, justerat 677 604 695 690 632 585
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2019

25 september 2019 - 24 oktober 2019

Delårsrapport Q3 2019

25 oktober 2019

Tyst period – Q4 2019

29 december 2019 - 28 januari 2020