Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens resultaträkning i sammandrag
Mkr 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Nettoomsättning 6 493 6 218 5 784 5 107 5 674 5 313
Kostnad för sålda varor -4 112 -3 934 -3 678 -3 084 -3 463 -3 325
Bruttoresultat 2 381 2 284 2 106 2 023 2 211 1 988
Övriga rörelseintäkter - 4 6 - 0 5
Försäljningskostnader -1 011 -1 025 -972 -806 -949 -892
Totala administrativa kostnader -643 -603 -613 -582 -591 -524
Rörelseresultat (EBIT) 727 660 527 635 671 577
Valutakursdifferenser på likvida medel i utländsk valuta -19 -16 -17 -8 -1 -11
Övriga finansiella intäkter 2 5 7 17 6 4
Övriga finansiella kostnader -62 -87 -74 -175 -183 -232
Finansnetto -79 -98 -84 -166 -178 -239
Resultat före skatt 648 562 443 469 493 338
Skatt -150 -79 -206 -122 -107 -96
Resultat från kvarvarande verksamhet 498 483 237 347 386 242
Resultat från avyttrad verksamhet, efter skatt - - -334 -538 - -
Periodens resutat 498 483 -97 -191 386 242
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Kvarvarande verksamhet 498 483 237 347 386 242
Avyttrad verksamhet - - -334 -538 - -
Rörelseresultat, justerat 743 677 604 695 690 632
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q2 2020

14 juni 2020 - 13 juli 2020

Delårsrapport Q2 2020

14 juli 2020

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020