Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens resultaträkning i sammandrag, rullande 12 månader
Mkr Jul 2018-
Jun 2019
Apr 2018-
Mar 2019
Jan 2018-
Dec 2018
Okt 2017-
Sep 2018
Jul 2017-
Jun 2018
Apr 2017-
Mar 2018
Nettoomsättning 6 326 6 215 6 218 6 215 6 182 6 124
Kostnad för sålda varor -4 016 -3 925 -3 934 -3 931 -3 930 -3 912
Bruttoresultat 2 310 2 290 2 284 2 284 2 252 2 212
Övriga rörelseintäkter - 4 4 6 6 6
Försäljningskostnader -1 005 -1 020 -1 025 -1 027 -1 029 -1 020
Totala administrativa kostnader -643 -616 -603 -591 -568 -602
Rörelseresultat (EBIT) 662 658 660 672 661 596
Omräkningsdifferenser lån samt likvida medel i utländsk valuta -15 -6 -16 -27 -39 -38
Övriga finansiella intäkter 2 6 5 4 4 1
Övriga finansiella kostnader -79 -89 -87 -86 -88 -78
Finansnetto -92 -89 -98 -109 -123 -115
Resultat före skatt 570 569 562 563 538 481
Skatt -83 -82 -79 -219 -218 -215
Resultat från kvarvarande verksamhet 487 487 483 344 320 266
Resultat från avyttrad verksamhet, efter skatt - - - - 45 -327
Periodens resutat 487 487 483 344 365 -61
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Kvarvarande verksamhet 487 487 483 344 320 266
Avyttrad verksamhet - - - - 45 -327
Totalt 487 487 483 344 365 -61
   
Rörelseresultat, justerat 695 679 677 709 684 654

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2019

25 september 2019 - 24 oktober 2019

Delårsrapport Q3 2019

25 oktober 2019

Tyst period – Q4 2019

29 december 2019 - 28 januari 2020