Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens resultaträkning i sammandrag, rullande 12 månader
Mkr Okt 2020-
Sep 2021
Jul 2020-
Jun 2021
Apr 2020-
Mar 2021
Jan 2020-
Dec 2020
Okt 2019-
Sep 2020
Jul 2019-
Jun 2020
Nettoomsättning 5 850 5 758 5 575 5 695 5 951 6 106
Kostnad för sålda varor -3 764 -3 789 -3 673 -3 718 -3 868 -3 870
Bruttoresultat 2 086 1 969 1 902 1 977 2 083 2 236
Övriga rörelseintäkter - - - - - -
Försäljningskostnader -914 -954 -925 -951 -969 -965
Totala administrativa kostnader -616 -561 -557 -564 -564 -613
Rörelseresultat (EBIT) 556 454 420 462 550 658
Valutakursdifferenser på likvida medel i utländsk valuta 58 48 99 -10 -31 -28
Övriga finansiella intäkter 6 4 3 3 2 3
Övriga finansiella kostnader -50 -51 -52 -52 -48 -48
Finansnetto 14 1 50 -59 -77 -73
Resultat före skatt 570 455 470 403 473 585
Skatt -141 -124 -127 -122 -103 -131
Resultat från kvarvarande verksamhet 429 331 343 281 370 454
Resultat från avyttrad verksamhet, efter skatt - - - - - -
Periodens resutat 429 331 343 281 370 454
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Kvarvarande verksamhet 429 331 343 281 370 454
Avyttrad verksamhet - - - - - -
Totalt 429 331 343 281 370 454
Rörelseresultat, justerat 564 504 474 515 608 678

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q4 2021

28 december 2021 - 27 januari 2022

Delårsrapport Q4 2021

28 januari 2022

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2021

14 mars 2022