Cloetta i siffror

Det här avsnittet innehåller information om Cloettas finansiella utveckling, såväl kvartalsvis som årlig.

Cloetta har bedrivit verksamhet i nuvarande form sedan den 16 februari 2012 då Cloetta AB förvärvade LEAF Holland B.V. Förvärvet redovisas som ett omvänt förvärv, vilket innebär att det är LEAFs historiska siffror som redovisas. Eftersom LEAF inte redovisade delårsrapporter visar tabellerna Kvartal, Rullande 12 månader och Delår från och med 2011 och framåt. Tabellen Helår visar från och med 2008 och framåt.

I den nedladdningsbara excelfilen hittar du samtliga finansiella tabeller för koncernen som Cloetta publicerar i delårsrapporterna. I filen finns några tabeller som inte återges på webbplatsen.

Koncernens resultaträkning i sammandrag, rullande 12 månader
Mkr Apr 2019-
Mar 2020
Jan 2019-
Dec 2019
Okt 2018-
Sep 2019
Jul 2018-
Jun 2019
Apr 2018-
Mar 2019
Jan 2018-
Dec 2018
Nettoomsättning 6 452 6 493 6 417 6 326 6 215 6 218
Kostnad för sålda varor -4 097 -4 112 -4 079 -4 016 -3 925 -3 934
Bruttoresultat 2 355 2 381 2 338 2 310 2 290 2 284
Övriga rörelseintäkter - - - - 4 4
Försäljningskostnader -1 005 -1 011 -1 019 -1 005 -1 020 -1 025
Totala administrativa kostnader -638 -643 -642 -643 -616 -603
Rörelseresultat (EBIT) 712 727 677 662 658 660
Valutakursdifferenser på likvida medel i utländsk valuta -85 -19 -28 -15 -6 -16
Övriga finansiella intäkter 2 2 3 2 6 5
Övriga finansiella kostnader -52 -62 -74 -79 -89 -87
Finansnetto -135 -79 -99 -92 -89 -98
Resultat före skatt 577 648 578 570 569 562
Skatt -134 -150 -93 -83 -82 -79
Resultat från kvarvarande verksamhet 443 498 485 487 487 483
Resultat från avyttrad verksamhet, efter skatt - - - - - -
Periodens resutat 443 498 485 487 487 483
Periodens resultat hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare
Kvarvarande verksamhet 443 498 485 487 487 483
Avyttrad verksamhet - - - - - -
Totalt 443 498 485 487 487 483
Rörelseresultat, justerat 729 743 701 695 679 677

Ämnen

,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q2 2020

14 juni 2020 - 13 juli 2020

Delårsrapport Q2 2020

14 juli 2020

Tyst period – Q3 2020

23 september 2020 - 22 oktober 2020