Definitioner

Marginaler

Bruttomarginal

Rörelseresultat före avskrivningar.

Rörelsemarginal (EBIT-marginal)

Rörelseresultat i procent av nettoomsättning.

Rörelsemarginal, justerad

Rörelseresultat, justerat, i procent av nettoomsättning.

Vinstmarginal

Resultat före skatt i procent av nettoomsättning.

Avkastning

Räntabilitet på eget kapital

Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital.

Avkastning på sysselsatt kapital

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.

Cash conversion

Rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, före avskrivningar, efter avdrag för investeringar, i procent av rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster.

Kapitalstruktur

Bruttoskuld

Total lång- och kortfristig upplåning inklusive checkräkningskredit, finansiella derivatinstrument och upplupna räntor.

Nettoskuld

Bruttoskuld minus likvida medel.

Nettoskuld/EBITDA

Nettoskuld vid periodens slut dividerat med EBITDA, justerad, för rullande tolv månader. EBITDA för förvärvade eller avyttrade bolag är justerad till årsbasis.

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande nettoskuld dividerad med eget kapital.

Rörelsekapital

Totala omsättningstillgångar, exklusive likvida medel och finansiella derivatinstrument, minus kortfristiga skulder.

Soliditet

Eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutning. Soliditeten visar den mängd tillgångar som aktieägarna har som en nettofordran.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning minskat med icke räntebärande skulder (inklusive uppskjuten skatt).

Data per aktie

Resultat per aktie

Periodens resultat i relation till genomsnittligt antal aktier under perioden.

Övriga definitioner

EBIT

Rörelseresultat utgörs av totalt resultat före finansnetto och inkomstskatt.

Nettoomsättning, förändring

Nettoomsättning i procent av nettoomsättningen under jämförelseperioden, föregående år.

Jämförelsestörande poster

Jämförelsestörande poster, till exempel omstruktureringar och påverkan från förvärv.

Rörelseresultat, justerat

Rörelseresultat justerat för poster av engångskaraktär.

Ämnen

, , , , , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period Q3 2017

25 september 2017 - 24 oktober 2017

Delårsrapport – Q3 2017

25 oktober 2017

Bokslutskommuniké – Q4 2017

26 januari 2018