Finansiella mål

Cloettas närhet till kunderna och konsumenterna, kännedom om lokala och regionala marknadsförhållanden i kombination med starka lokala varumärken, effektiv produktion och innovationskraft är viktiga konkurrensfaktorer för fortsatt tillväxt.

Cloettas finansiella mål är

  • Ökad försäljning organiskt minst i samma takt som marknaden

  • Justerad EBIT-marginal om minst 14 procent

  • Nettoskuld/EBITDA ska vara omkring 2,5 ggr

  • Utdelning om 40–60 procent av resultatet efter skatt

 

Organisk försäljningstillväxt

Långsiktigt är Cloettas målsättning att öka sin försäljning organiskt i minst samma takt som marknaden.

Aktivitet för att nå målet

Varumärkets konkurrenskraft ska öka genom att förbättra partnerskapet med kunder, ha bättre kategori- och varumärkesplaner, effektivisera marknadsföringen, öka varumärkesinvesteringar och erbjuda konsumenternas val med mindre socker.

Kommentar till utfall 2017

Den historiska tillväxten på de marknader där Cloetta är verksamt har varit en till två procent per år beroende på segment. Under 2017 uppgick Cloettas organiska tillväxt till –1,2 procent, främst beroende på specifika utmaningar på ett par marknader.

 

EBIT-marginal

Målet är en justerad EBIT-marginal om minst 14 procent.

Aktivitet för att nå målet

Skapa försäljningsutveckling samt synergier från förvärvet av  Candyking, minska kostnadsbasen och driv Lean2020- programmet för att förbättra kapaciteten och minska  kostnaderna.

Kommentar till utfall 2017

Den justerade EBIT-marginalen har minskat under året, vilket främst beror på förvärvet av Candyking, som före synergier har betydligt lägre marginaler,
men också på grund av lägre produktionsvolymer och försäljning.

 

Skuldsättning

Det långsiktiga målet är att nettoskuld/EBITDA ska vara omkring 2,5 ggr.

Aktivitet för att nå målet

Cloetta har kunnat nå målet de senaste två åren och ambitionen är att stanna på denna nivå.

Kommentar till utfall 2017

Cloetta har under 2017 för andra året i rad uppnått det långsiktiga skuldsättningsmålet gällande skuldsättningsgraden.

Nettoskulden/EBITDA uppgick till 2,39 ggr, vilket är något bättre än målet om 2,5 ggr.

 

Utdelningspolicy

Långsiktigt har Cloetta för avsikt att dela ut 40–60 procent av resultatet efter skatt.

Aktivitet för att nå målet

Cloetta har betalat utdelning i linje med målet de senaste två åren.

Kommentar till utfall 2017

För andra året i rad nåddes det långsiktiga skuldsättningsmålet om en nettoskuld/EBITDA på 2,5 ggr. Mot bakgrund av att årets resultat är lägre än föregående år, beslutade styrelsen därför en oförändrad utdelning om 0,75 kr per aktie för 2017, vilket motsvarar 54 procent av resultatet exklusive effekt av nedskrivning av avyttrad verksamhet inklusive skatteeffekt och övriga ämförelsestörande poster. Därutöver, med anledning av vederlaget från avyttringen av Cloetta Italien, betalades en extra utdelning om 0,75 kr per aktie.

Ämnen

, , , , , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q1 2019

26 mars 2019 - 25 april 2019

Delårsrapport Q1 2019

26 april 2019

Cloetta Roadshow

28 april 2019 - 2 maj 2019