Finansiella mål

Cloettas närhet till kunderna och konsumenterna, kännedom om lokala och regionala marknadsförhållanden i kombination med starka lokala varumärken, effektiv produktion och innovationskraft är viktiga konkurrensfaktorer för fortsatt tillväxt.

Cloettas finansiella mål är

  • Ökad försäljning organiskt minst i samma takt som marknaden

  • Justerad EBIT-marginal om minst 14 procent

  • Nettoskuld/EBITDA ska vara omkring 2,5 ggr

  • Utdelning om 40–60 procent av resultatet efter skatt

Organisk försäljningstillväxt

Långsiktigt är Cloettas målsättning att öka sin försäljning organiskt i minst samma takt som marknaden.

Aktivitet för att nå målet

Varumärkets konkurrenskraft ska öka genom att förbättra partnerskapet med kunder, ha bättre kategori- och varumärkesplaner, effektivisera marknadsföringen, öka varumärkesinvesteringar och erbjuda konsumenternas val med mindre socker.

Kommentar till utfall 2018

Den historiska tillväxten på de marknader där Cloetta är verksamt har varit en till två procent per år beroende på segment. Under 2018 uppgick Cloettas organiska tillväxt till –2,8 procent, på grund av en minskad försäljning av lösviktsgodis främst beroende på ett förlorat kontrakt i Sverige och kraftigt höjd sockerskatt i Norge. Förpackade varumärken växte med 1,5 procent och lösviktsgodis minskade med 12,8 procent.

EBIT-marginal

Målet är en justerad EBIT-marginal om minst 14 procent.

Aktivitet för att nå målet

Skapa försäljningsutveckling samt synergier från förvärvet av  Candyking, minska kostnadsbasen och driv Lean2020- programmet för att förbättra kapaciteten och minska  kostnaderna.

Kommentar till utfall 2018

Den justerade EBIT-marginalen har förbättrats under året, vilket främst beror på tillväxt inom förpackade varumärken, god kostnadskontroll och högre produktionsvolymer, delvis motverkat av högre produktionskostnader.

Skuldsättning

Det långsiktiga målet är att nettoskuld/EBITDA ska vara omkring 2,5 ggr.

Aktivitet för att nå målet

Cloetta har kunnat nå målet de senaste två åren och ambitionen är att stanna på denna nivå.

Kommentar till utfall 2018

Cloetta har under 2018 för tredje året i rad uppnått det långsiktiga målet gällande skuldsättningsgraden. Nettoskulden/

EBITDA uppgick till 2,31 ggr, vilket är något lägre än målet om 2,5 ggr.

Utdelningspolicy

Långsiktigt har Cloetta för avsikt att dela ut 40–60 procent av resultatet efter skatt.

Aktivitet för att nå målet

Cloetta har betalat utdelning i linje med målet de senaste två åren.

Kommentar till utfall 2018

Mot bakgrund av att årets resultat är bättre än föregående år, beslutade styrelsen en utdelning om 1,00 kr (0,75) per aktie för 2018, vilket motsvarar cirka 60 procent av resultatet.

Ämnen

, , , , , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q1 2020

24 mars 2020 - 23 april 2020

Delårsrapport Q1 2020

24 april 2020

Tyst period – Q2 2020

14 juni 2020 - 13 juli 2020