Lån och kreditramar

Cloettas huvudsakliga lånefinansiering består av ett låneavtal med Svenska Handelsbanken AB (publ) som omfattar en total kreditram om totalt 2,3 miljarder kronor per den 31 december 2013 och ett emitterat obligationslån till ett totalt belopp av 1 miljard kronor per den 31 december 2013.

Utöver lånet på totalt 2,3 miljarder kronor, har Cloetta tillgång till en outnyttjad checkkredit om cirka 0,6 miljarder kronor per den 31 december 2013. Finansieringsavtalet med Svenska Handelsbanken AB förfaller under 2017 och det emitterade obligationslånet förfaller under 2018. Enligt låneavtalet underkastas Cloetta vissa villkor och utdelningsrestriktioner beskrivna i korthet nedan.

  • Cloetta har ett långsiktigt mål för skuldsättningen motsvarande en nettoskuld/EBITDA omkring 2,5 ggr.
  • Låneavtalet innehåller vissa åtaganden avseende nettoskuld/EBITDA, räntetäckningsgrad och soliditet och kommer att följas upp kvartalsvis. Överenskommelsen om bankfinansiering ger ytterligare handlingsutrymme inom villkoren.
  • Räntemarginalerna i låneavtalet har satts enligt en skala baserat på Cloettas nettoskuldsättning/EBITDA-kvot. Den effektiva räntan per 31 december 2013 uppgick till 3,75%.

För mer information om Cloettas aktuella skuldsättning och finansiella ställning se senaste delårsrapport.

Ämnen

, , , ,

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Delårsrapport Q4 2021

28 januari 2022

Publicering av Års- och hållbarhetsredovisning 2021

14 mars 2022

Tyst period – Q1 2022

26 mars 2022 - 25 april 2022