Känslighetsanalys

Cloettas försäljning och resultat påverkas av ett flertal olika faktorer.

Nedan visas hur resultatet före skatt påverkas av förändringar i några utvalda faktorer. De uppskattade effekterna ska ses som resultateffekter vid en isolerad förändring av respektive variabel och tolkas med försiktighet.

Cloettas utveckling påverkas av ett flertal faktorer, däribland de som redogörs för i avsnittet Risker och riskhantering.

I nedan utvalda faktorer visas de hypotetiska effekterna på Cloettas resultat före skatt om vissa faktorer förändras.

Beräkningarna är hypotetiska och ska inte ses som en indikator på att dessa faktorer är mer eller mindre troliga att förändras eller, om de förändras, storleken på dess förändring. Verkliga förändringar och deras påverkan kan bli större eller mindre än vad som framgår nedan. Dessutom är det troligt att verkliga förändringar även kommer att påverka andra poster samt att åtgärder från Cloetta och andra, som ett resultat av dessa förändringar, kan komma att påverka andra poster.

Känslighetsanalysen bör därför tolkas med försiktighet.

  • Om svenska kronan hade försvagats/förstärkts med 10 procent mot euron hade årets resultat före skatt varit cirka 50 Mkr högre/lägre.
  • Om räntan hade varit 1 procentenhenhet högre skulle, med alla andra variabler konstanta, årets resultat före skatt varit cirka 6 Mkr lägre. Om räntan hade varit 1 procentenhet lägre skulle, med alla andra variabler konstanta, årets resultat före skatt varit cirka 2 Mkr högre.
  • Om det genomsnittliga råvarupriset hade varit 10 procent högre/lägre den 31 december 2019 hade resultatet före skatt varit 150 Mkr högre/lägre.

Läs mer om redogörelse för risker utifrån sannolikhet och påverkan i dokumenten nedan.

 

Känslighetsanalys

Känslighetsanalys Förändring Resultat före skatt
Valutarisk    
Om svenska kronan försvagats/förstärkts mot euron -/+ 10% -/+ 50 Mkr
Ränterisk    
Ränta +/- 1% -6m Mkr/2 Mkr
Råvaruprisrisk    
Genomsnittligt råvarupris +/- 10% -/+ 150 Mkr

Ämnen

Dela den här sidan

Pressmeddelanden

Senaste rapporten

Kommande händelser

Tyst period – Q3 2021

29 september 2021 - 28 oktober 2021

Delårsrapport Q3 2021

29 oktober 2021

Cloetta Roadshow

10 november 2021 - 12 november 2021